نتیجه پذیرش دانش‌آموزان در مدرسه رهروان شهید

با تشکر از شما که مدرسه شهید برونسی را برای تحصیل سال آینده فرزندتان برگزیدید؛ توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنیم:

توضیحات بسیار مهم:

الف- والدین دانش‌آموزانی که «قبول» شده‌اند، لازم است در یکی از روزهای یک‌شنبه تا چهارشنبه هفته جاری از ساعت ٩ الی ۱۴ جهت ثبت‌نام و انجام امور شهریه به مدرسه (آقای محمدزاده) مراجعه کنند.

ب- دانش‌آموزانی که وضعیت آن‌ها «آزمون ورودی» درج شده است، لازم است در روز پنجشنبه 24 خرداد ماه، ساعت ۹:۳۰ صبح جهت آزمون ورودی، در مدرسه حاضر شوند. آزمون از سه درس ریاضی، فارسی و علوم سال جاری گرفته می‌شود.

ج- متأسفانه به دلیل کمبود ظرفیت مدرسه و تعداد زیاد متقاضی ثبت‌نام، در سال تحصیلی آینده نمی‌توانیم در خدمت دانش‌آموزنی که وضعیتشان «عدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت» درج شده، باشیم؛ که ضمن تشکر از ایشان به دلیل انتخاب مدرسه شهید برونسی، در تمامی مقاطع مختلف زندگی، برایشان آرزوی موفقیت داریم.

مدیریت مدرسه رهروان شهید

پایهنامنام خانوادگیقبول نهایی
اولامیر رضااحمدیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
اولمحمداحمدی پورعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
اولسید سجاداحمدی موسویعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
اولابوالفصلاربابقبول
اولمحمدعلیاقائی زاده بیجارپسقبول
اولسید عباسامینی شوراب سفلیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
اولمحمد صالحآبی حسن پورقبول
اولمحمدعلیبنکچیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
اولامیرحسینپاک نفسقبول
اولمهدیتقلیدیقبول
اولحسینجلیلیقبول
اولابوالفضلحسن زادهقبول
اولسید محمد جوادحسینیقبول
اولسید محمد مهدیحسینی نسبعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
اولامیدرضاخاکشورقبول
اولعلیداودیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
اولمحمد طاهردهقان باسمنجقبول
اولابوالفضلرجبی خلجعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
اولمحمدصدرارحمن پور شریف ابادقبول
اولمحمدامینسعیدیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
اولمجتبیصادقی پورقبول
اولامیر حسنصادقیانعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
اولمحمدرضاصبوحی نیاقبول
اولمحمد امینعابدیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
اولمحمد مهدیعلما خبارقبول
اولامیر علیعلیزادگانقبول
اولعلیعیدی باغ عباسیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
اولسید محمدرضافاطمیانقبول
اولسیدمحمد رضاقدمیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
اولعلیکیفی بیلندیقبول
اولمحمدصادقگلیانیقبول
اولمحمد امینمهدوی بصیرقبول
اولمحمد باقر میثمی خرازیقبول
اولعلی اکبرمیثمی خرازیقبول
اولسید علیمیرزاده زوعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
اولمحمد یوسفنخعیقبول
اولمحمد مهدینعیمیقبول
اولمحمدجوادنوریقبول
اولامیر علیولی خانی طرقیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
اولمهدیهدایت اللهی پورعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
دوماحمد رضاامجدی زادهقبول
دوممحمدپارساآزرم جوقبول
دومسلمانبابازاده خراسانیقبول
دومعلیباغبانیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
دوماحمدبرادران افتخاریعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
دوممحمدجهانگیرقبول
دومسید محمد حسینحسینیقبول
دومسید محمد مهدیدعائیقبول
دومحسینصادق نژاد حقیقیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
دومعبدالحسینعاکفقبول
دومسیدمحمد جوادعمادیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
دومسید محمد مهدیغیور باغبانیقبول
دوممحمدمهدیمحمدپورعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
دوممحمدامینمحمدیانعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
دومیوسفمهدیان جمقبول
سومعلیامیدوارقبول
سومامیرحسینحسن زادهعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
سومسبحانشیبانیقبول
سوممحمد صالحصابری حسن آبادقبول
سومعلیرضاصفاقبول
سوممهدی یارصفاییقبول
سوممهدیعابدیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
سومعلیمیریقبول
سوممهدیهژبریقبول
سومحميدرضايزدانيقبول
چهارمسیدمحمدمهدیاتابکی شریعتیقبول
چهارممحمد حسین احمدی امینآزمون ورودی
چهارمحسناسکندری ندافعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
چهارممحمد صادقاکبری پور کوچک علیقبول
چهارممحمد امامی گرد فرامرزیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
چهارمحسینبرادران افتخاریآزمون ورودی
چهارممهدیبیرونی کاشانیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
چهارممحمدحسینپاکدلآزمون ورودی
چهارمپوریاتنجوآزمون ورودی
چهارمعلیحسن نژادعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
چهارمایلیاحسن نژاد ارنساعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
چهارممهدیحیدری لنگریآزمون ورودی
چهارمطاهادهقان باسمنجقبول
چهارمعلیرضاپور حسین آبادیآزمون ورودی
چهارمامیرعلیسپهری کیاعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
چهارممهديسليمانيان شکيبآزمون ورودی
چهارممحمدجوادشهركيقبول
چهارمعلیعطاریقبول
چهارممحمدسجادعلیجانیآزمون ورودی
چهارمامیر علیقمریآزمون ورودی
چهارمعلیرضاکاهانیآزمون ورودی
چهارممحمدرضاگلدی پورعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
چهارممحمدطاهامجریان شرقیقبول
چهارممحمد صدرامصباحآزمون ورودی
چهارمسید محمدمهدیزادهقبول
چهارممحمد علیمیر حسینیقبول
چهارممحمدحسیننجاریانعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
چهارممحمد هادیندیمیقبول
چهارممحمد حسنهمراهیقبول
پنجمطاهاحسنی سعدیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
پنجممحمد صالحذاکریعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
پنجممحمد ابراهیمرضاییقبول
پنجممهزیارصفاییقبول
پنجمحسینقادری بافیآزمون ورودی
پنجمروح اللهقشقائیقبول
پنجمطاهامساح شوکت آبادعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
پنجممحسنمقضیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
پنجمسید یونسهاشمیقبول
ششممحمد امیناسکندریعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
ششمرضابخشایشیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
ششممحمدجوادبیگیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
ششمآرینپارسائیانقبول
ششمسید مجتبیحسینیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
ششمعلیرضا رشیدپورعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
ششمامیرمحمدسجادی گوگدرهعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
ششمسبحانصدقیآزمون ورودی
ششمامیرعلیطالب کردیانیآزمون ورودی
ششممحمدسبحانظریفیان بزرگ امیدقبول
ششمحسینعابدیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
ششممحمدعابدیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
ششمامیرمحمدمجدیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
ششمامیر محمدمسقلیقبول
ششمامیر حسینمقدم مهدویانآزمون ورودی
ششمامیر محمدولی خانی طرقیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هفتمامیرحسناخلاقی ابردهعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هفتمشایانبهاریقبول
هفتممحمد حسینبیضاییعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هفتممحمد علیپریدادآزمون ورودی
هفتممحمدثابت قدمآزمون ورودی
هفتممیثمجاویدیقبول
هفتممحمد علیجباریقبول
هفتمسید علیحسینیقبول
هفتمسیدامیرخانیان موسویعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هفتممحمد سلمانخوراکیانقبول
هفتمیوسفدهقان نیریآزمون ورودی
هفتمسیدعلیرضاراعی مقدمعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هفتممهدی یارزکریائیقبول
هفتممحمد شاهدسپهریآزمون ورودی
هفتممحمدمهدیسعیدیقبول
هفتمعبداللهسليمانيان شکيبآزمون ورودی
هفتمسید محمد جوادسیدالحسینیآزمون ورودی
هفتممحمدرضاشادمانقبول
هفتممححدصادقشاه قاسمیآزمون ورودی
هفتمعلی رضاشمساییعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هفتممهدیشیروانیآزمون ورودی
هفتممحمد صادقصابری حسن آبادآزمون ورودی
هفتمسید محمد حسینطباطبایی یزدیآزمون ورودی
هفتمامیرحسینطیبیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هفتمسیدمحمدعرفانظریف متینعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هفتمعلیرضاعامریعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هفتمامیرعباسعرفانیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هفتمامیر علیعرفانیان چاهکار نوغانآزمون ورودی
هفتممهدیعطاران طوسیقبول
هفتمعلیرضاغفاری شغل ابادقبول
هفتممحمدجعفرفیضیقبول
هفتمعلیگلیانیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هفتمامیرحسینمرادیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هفتممحمدحسنمرگان ازغدیآزمون ورودی
هفتممحمدمهدیمصدق چراتقبول
هفتمسامانمعینآزمون ورودی
هفتمرضاممنونیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هفتمیونسمهدیان جمآزمون ورودی
هفتمعلیرضانعیمیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هفتماحمد علیهادیزاده اصفهانیآزمون ورودی
هفتمابوالفضلهاشمیآزمون ورودی
هفتمسید حسینهاشمی نسبعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هفتممحمدطاهاهدایت الهی پورقبول
هفتمعلیرضایزدانیآزمون ورودی
هشتممهدیامیدیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هشتمعلیرضاامینیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هشتمسید ابوالفضلجعفریعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هشتمحسینخیاط زادهعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هشتمیاسیندولتی قزکورپیقبول
هشتمبنیامیندولتی قزکورپیقبول
هشتممحمد حسینربانی ذبیحیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هشتمامیرحسنشریعتی رساعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هشتممجتبیشریفی عارفآزمون ورودی
هشتمامیر علیغفاریان زنده دلعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هشتمسید محمد مهدیموسویانعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
هشتمرضایزدانیآزمون ورودی
هشتمسجادیوسفیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
نهممهدیشاطریآزمون ورودی
نهمامیر حسینمنتظریعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
نهممهدیمیریعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت
نهمامیر حسینولی خانی طرقیعدم پذیرش به دلیل تکمیل ظرفیت