نتیجه پذیرش دانش‌آموزان در مدرسه رهروان شهید

با تشکر از شما که مدرسه شهید برونسی را برای تحصیل سال آینده فرزندتان برگزیدید؛ توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنیم:

توضیحات بسیار مهم:

الف- دانش‌آموزانی که وضعیت آن‌ها «آزمون ورودی» درج شده است، لازم است در روز شنبه 30 تیرماه، ساعت 8:00 صبح جهت آزمون ورودی، در مدرسه حاضر شوند. آزمون از سه درس ریاضی، فارسی و علوم سال جاری گرفته می‌شود.

ب- متأسفانه به دلیل محدودیت در ظرفیت مدرسه، تعداد زیاد متقاضی ثبت‌نام و نیز عدم کسب حد نصاب لازم، در سال تحصیلی آینده نمی‌توانیم در خدمت دانش‌آموزنی که وضعیتشان «عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت» درج شده، باشیم؛ که ضمن تشکر از ایشان به دلیل انتخاب مدرسه شهید برونسی، در تمامی مقاطع مختلف زندگی، برایشان آرزوی موفقیت داریم.

ج- در صورت انصراف قبول‌شدگان یا افزایش ظرفیت مدرسه، با افرادی که وضعیتشان «ذخیره» درج شده، تماس گرفته خواهد شد، اما مدرسه تعهدی نسبت به پذیرش و ثبت نام ایشان ندارد.

د- والدین دانش‌آموزانی که «قبول» شده‌اند، لازم است با در دست داشتن مدارک زیردر روزهای دوشنبه یا چهارشنبه حداکثر تا تاریخ 27 تیرماه از ساعت ٩ الی ۱۴ جهت ثبت‌نام و انجام امور شهریه به مدرسه (آقایان حسینی و محمدزاده) مراجعه کنند. با توجه به کثرت متقاضیان ثبت نام، در صورت عدم مراجعه از افراد ذخیره جایگزین خواهد شد.

مدارک ثبت‌نام:
پرونده تحصیلی دانش‌آموز
6 قطعه عکس 3*4 زمینه سفید متعلق به سال جاری
اصل و کپی شناسنامه دانش‌آموز
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی والدین
کارت مراقبت دانش‌آموز (کارت واکسن)
دانش‌آموزان کلاس اول باید متولد 1390/07/02 لغایت 1391/07/01 باشند.

مدیریت مدرسه رهروان شهید

پایهنامنام خانوادگیوضعیت
اولامیر رضااحمدیذخیره
اولمحمداحمدی پورعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولسید سجاداحمدی موسویذخیره
اولابوالفضلاربابذخیره
اولمحمد حسیناسحاق زاده فرنی پزذخیره
اولعلیاطمینانی شفا اعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمحمد حسیناعتمادی نیاعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمحمدعلیاقائی زاده بیجارپسذخیره
اولسید عباسامینی شوراب سفلیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمحمد صالحآبی حسن پورذخیره
اولمحمدسلمانآقاسی زادهذخیره
اولسیدعلیرضابامشکیذخیره
اولسیدمحمدحسینبامشکیذخیره
اولمحمدعلیبنکچیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمهدیاربهاریذخیره
اولامیرحسینپاک نفسذخیره
اولعلیرضاپورسلطانیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمحمد مهدیترزفانذخیره
اولمهدیتقلیدیذخیره
اولعلیرضاتوکلیانعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمحمد صالحجان شکرذخیره
اولحسینجلیلیذخیره
اولابوالفضلحسن زادهذخیره
اولسید حسینحسین زادهعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولسید محمد جوادحسینیذخیره
اولسید محمد صالححسینیذخیره
اولسید محمد مهدیحسینی نسبذخیره
اولعلیرضاحمیدی فرذخیره
اولمحمدرضاحمیدی فرذخیره
اولامیدرضاخاکشورذخیره
اولامیرعلیخسرویذخیره
اولعلیداودیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمحمد طاهردهقان باسمنجذخیره
اولابوالفضلرجبی خلجعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمحمد حسنرجبی مشهدیذخیره
اولمحمدصدرارحمن پور شریف ابادذخیره
اولمحمدرضارحیمیذخیره
اولحمید رضارضائیذخیره
اولامیر علیرمضانپورعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمهدیزهیدیذخیره
اولمحمد مهدیسالارزاده حشمت ابادیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمحمدامینسعیدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمحمد مهدیشکریعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمحمد صالحشیخ الاسلامیذخیره
اولمحمد طاهاشیخ الاسلامیذخیره
اولمحمدطاهاصادق رادذخیره
اولمجتبیصادقی پورذخیره
اولامیر حسنصادقیانعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمحمدرضاصبوحی نیاذخیره
اولمهدیارصبورذخیره
اولسید محمدجوادطباطبایی یزدیذخیره
اولعلی رضاطبسیانعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمحمد امینعابدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولبنیامینعباسی مقدم بایگیذخیره
اولمهدیعبدیزدیذخیره
اولمحمد علیعطایی مقدمذخیره
اولمحمد مهدیعلما خبارذخیره
اولامیر علیعلیزادگانذخیره
اولعلیعیدی باغ عباسیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولسید سیناغفاریان نیاعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولسید محمدرضافاطمیانذخیره
اولمحمد صالحفرازآمدذخیره
اولسیدمحمد رضاقدمیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمتینقربانی مهاجرعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمحمد مهدیکاظمی مقدمذخیره
اولکیانکشت گرذخیره
اولعلیکیفی بیلندیذخیره
اولمحمدصادقگلیانیذخیره
اولحسنمحمدیانذخیره
اولحسینمحمدیانذخیره
اولمحمدحسینمحمدیان مطلقعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولرضامراغه جاغرقذخیره
اولمحمدعلیمطلبیذخیره
اولمحمد امینمهدوی بصیرذخیره
اولعلی اکبرمیثمی خرازیذخیره
اولمحمد باقرمیثمی خرازیذخیره
اولسید علیمیرزاده زوعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمحمد یوسفنخعیذخیره
اولمحمد مهدینعیمیذخیره
اولمحمدجوادنوریذخیره
اولابوالفضلنیکدلذخیره
اولمهدیهدایت اللهی پورعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولمازیارهمایونیذخیره
اولامیرعلیوحدتی پورعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
اولطاهاوطن دوست حقيقي مرندذخیره
اولامیر علیولی خانی طرقیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
دوممحمداحسنعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
دوماحمد رضاامجدی زادهذخیره
دوممحمدپارساآزرم جوذخیره
دومسلمانبابازاده خراسانیذخیره
دومعلیباغبانیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
دوماحمدبرادران افتخاریذخیره
دوممحمدجهانگیرذخیره
دومسید محمد حسینحسینیذخیره
دومسید مهدیحسینیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
دوممهدیحسینیذخیره
دوممحمد سجادخجسته رحیمیذخیره
دومامیر طاهادانشور نزادعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
دومسید محمد مهدیدعائیذخیره
دوممهدیدهشتعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
دومابوالفضلدهقانذخیره
دومعلیرمضانیذخیره
دومعلی رضاشیبانیذخیره
دوممحمد امینشیخ الاسلامیذخیره
دومحسینصادق نژاد حقیقیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
دوممحمد سبحانصدیقیذخیره
دوممحمدحسینصفاذخیره
دومسیدمحمد جوادعمادیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
دومسید محمد مهدیغیور باغبانیذخیره
دومسید حسینقدمیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
دومکمیلکهنسالعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
دوممحمدمهدیمحمدپورعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
دوممحمدامینمحمدیانعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
دومدانیالمصدقذخیره
دومیوسفمهدیان جمذخیره
دوممحمد صادقمیرزاده کسرینهعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
دومروح اللهمینائی رادذخیره
دوممحمدامیننورالهیذخیره
سوممحمد مهدیابراهیمیذخیره
سومسید علیاتابکی شریعتیذخیره
سومامیررضااریانیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سوممحمدمهدیاقائی زاده بیجارپسعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سومعلیامیدوارذخیره
سوممهدی یارامینیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سوممهدیباقری زاده لنگریعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سوممحمد حسینپورمفتحذخیره
سوممهدي يارتقي زاده كرمانذخیره
سوممحمد مهدیحاکمیذخیره
سومامیرحسینحسن زادهعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سومسید محمد حسین حسینیحسینیقبول
سومرضاخاکسارذخیره
سومعلیخرمیانذخیره
سوممحمد امینساروزه رستمیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سومامیرحسینسویزیذخیره
سومسبحانشیبانیذخیره
سوممحمد صالحصابری حسن آبادذخیره
سوممحمدصدیقی لویهعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سومعلیرضاصفاذخیره
سوممهدی یارصفاییذخیره
سومعلیرضاصفوی شاملوذخیره
سومحسینطاهر دهرویهعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سوممحمدعابدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سوممهدیعابدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سومعبدالحسینعاکفذخیره
سوممحمد امینعبدالله زادهقبول
سومعلیرضاعلی پورذخیره
سومعلیمیریذخیره
سومسید محمد مهدینجفیانعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سوممهدیهژبریذخیره
سومعلیرضاوقارذخیره
سومحميدرضايزدانيذخیره
چهارمامیرحسینابوترابی فدافنعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارمسیدمحمدمهدیاتابکی شریعتیذخیره
چهارمسیدمحمدطاهاارشادی نیاذخیره
چهارمحسناسکندری ندافعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارممحمدهادیاسماعیل پورذخیره
چهارممحمد صادقاعلا بافعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارممحمد صادقاکبری پور کوچک علیذخیره
چهارممحمدامامی گرد فرامرزیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارمحسینبرادران افتخاریذخیره
چهارمعلیرضابهروزذخیره
چهارمامیرحسینبهزادذخیره
چهارممهدیبیرونی کاشانیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارممحمد طاهاپورزاهدذخیره
چهارمطاهاجعفرزادهعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارمسید مهدیجلالیذخیره
چهارمطاهاحسن پورعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارمعلیحسن نژادذخیره
چهارمایلیاحسن نژاد ارنساعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارممهدیحیدری لنگریذخیره
چهارمامیر حسینخراسانیقبول
چهارمطاهادهقان باسمنجذخیره
چهارممحمد جوادرجب نیاذخیره
چهارمعلیرضاپور حسین آبادیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارمامیرعلیسپهری کیاعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارمامیرعلیشایسته بیداریعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارممحمدمهدیشفیعی امان آبادعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارممحمدجوادشهركيذخیره
چهارمامیر علیشهمیریعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارممحمدطاهاصالحیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارممحمد سجادصدیقیذخیره
چهارمعلیعطاریذخیره
چهارممحمدسجادعلیجانیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارمحسینعلیزادهعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارمسیدحسینعلیزادهعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارمسید محمدحسینعلیزاده گاودوشهعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارممحمد حسنغفوری منشذخیره
چهارمعلیرضاکاهانیذخیره
چهارممحمدرضاگلدی پورعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارمعمادرضالطف آبادیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارممحمدطاهامجریان شرقیذخیره
چهارممحمد امینمعتمدیانذخیره
چهارمسید محمدمهدیزادهذخیره
چهارممحمد علیمیر حسینیذخیره
چهارممحمدحسیننجاریانعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارممحمد هادیندیمیذخیره
چهارمعلیرضانصیریعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارمرحماننعمت الهی صفاییانذخیره
چهارممحمد حسیننوری بایگیذخیره
چهارممهدیارهمایونیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارممحمد حسنهمراهیذخیره
چهارمکمیلوکیلیذخیره
چهارممحمد عطایوسفیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
پنجمامیر علیاشرفیقبول
پنجمسید سجادامیریذخیره
پنجمعلیاندیشمندعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
پنجمطاهاحسنی سعدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
پنجمسید محمد صادقحسینیقبول
پنجمسیدعلیحسینی ابراهیم آبادذخیره
پنجممحمدمهدیخاکسارعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
پنجممحمد صالحذاکریعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
پنجممحمد ابراهیمرضاییذخیره
پنجمامیر مهدیشیبانیذخیره
پنجممهزیارصفاییذخیره
پنجمسیدعلیطلوع آل هاشمی حسینی نژادذخیره
پنجمسجادعابدیذخیره
پنجمامیر حسینفرحیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
پنجممحمدعلیفکریعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
پنجمحسینقادری بافیذخیره
پنجمروح اللهقشقائیذخیره
پنجمطاهامساح شوکت آبادعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
پنجممحسنمقضیذخیره
پنجمحسینمیرزایی صفی آبادذخیره
پنجممحمد حسیننعمتیذخیره
پنجمسید یونسهاشمیذخیره
پنجمامیررضاوحدتی پورذخیره
پنجممحمدعلیوفایی خوش منظرذخیره
پنجمعلییحیی زادهذخیره
ششممحمد امیناسکندریعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ششمرضابخشایشیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ششمامیرعلیبهاریذخیره
ششممحمدجوادبیگیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ششمآرینپارسائیانذخیره
ششمسید مجتبیحسینیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ششمعرفانحمیدی فرذخیره
ششمامیرمحمدخسرویذخیره
ششمعلیرضارشیدپورعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ششمیوسفرضاییقبول
ششمامیرمحمدسجادی گوگدرهعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ششممجتبیشیرمحمدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ششمامیرعلیطالب کردیانیذخیره
ششممحمدسبحانظریفیان بزرگ امیدذخیره
ششمحسینعابدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ششممحمدعابدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ششممحمد باقرقدمگاهیقبول
ششممحمد حسامقربانیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ششمامیرعلیکسرویعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ششمامیرمحمدمجدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ششمامیر محمدمسقلیذخیره
ششمامیر حسینمقدم مهدویانذخیره
ششممحمد پارسامیرجلیلیقبول
ششممحمد مهدیناصحیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ششمامیر محمدولی خانی طرقیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممحمدجوادابراهیم زادهذخیره
هفتممحمدرضاابراهیمیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمعلیرضااحمدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمامیرحسناخلاقی ابردهعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممحمد مهدیاعتمادی محمد ابادذخیره
هفتمامیر حسیناکبریذخیره
هفتممحمدامامیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمارسلانامیدعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممحمد علیآقاسی زاده شعربافذخیره
هفتممحمدآمندهعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمسجادبردستانی نژادعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممحمدرضابزم اراعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمشایانبهاریذخیره
هفتممحمد حسینبیضاییعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممهدیپرویزیذخیره
هفتممحمد علیپریدادعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممحمدمهدیپورسلطانیذخیره
هفتمامیدرضاترکاشوندذخیره
هفتمسجادتمدنی آصف آبادذخیره
هفتممحمدثابت قدمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممیثمجاویدیذخیره
هفتممحمد علیجباریذخیره
هفتمسید علیحسینیذخیره
هفتمسید محمد صادقحسینیذخیره
هفتممحمدحسنخادم رضویعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمسیدامیرخانیان موسویعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمسید محمدخراشادیزادهعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممحمد سلمانخوراکیانذخیره
هفتممعیندرسازذخیره
هفتممحمدجواددرودیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمیوسفدهقان نیریذخیره
هفتمسیدعلیرضاراعی مقدمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممحمد مهدیرجبیذخیره
هفتمعلیرضارضاییذخیره
هفتمسید مهدیرئیس الساداتیذخیره
هفتمیونسزاهدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمسبحانزرساوعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممهدی یارزکریائیذخیره
هفتممحمدساعدیذخیره
هفتممحمدمهدیسعیدیذخیره
هفتمسید محمد جوادسیدالحسینیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممحمدرضاشادمانذخیره
هفتممحمدصادقشاه قاسمیذخیره
هفتممحمد رسولشب خوانعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمحمیدرضاشریفیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممرتضیشریفی بایگیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمعلی رضاشمساییعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمسید مهدیصداقتذخیره
هفتممحمد رضاصدرالحافظینعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمیاسینصمیمی کلاتیذخیره
هفتمسیدعلیضیافتی بصیرذخیره
هفتمامیرحسینطیبیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمسیدمحمدعرفانظریف متینعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمعلیرضاعامریعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمیوسفعباس زاده خرمشاهیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممحمد حسینعبدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمامیرعباسعرفانیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمامیر علیعرفانیان چاهکار نوغانعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمحمیدرضاعصمتیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممهدیعطاران طوسیذخیره
هفتمعین اللهعظیمی اصلعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممحمد مهدیعلیزادهذخیره
هفتمعلیرضاغفاری شغل ابادذخیره
هفتمسید محمد سجادغفاریانعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمسید محمد سجادغفاریان نیاعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمدانیالغلامی فدکیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمعلیرضافاتح فرعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممحمدحسینفدایی ذهانذخیره
هفتمعلیفرهادیذخیره
هفتممحمدجعفرفیضیذخیره
هفتمسیدمهدیارقاسمیذخیره
هفتمامیرکرمان نژادعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمفرهادکمالی نوروز زادهذخیره
هفتمعلیگلیانیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممحمد مجتبیمحمدیانذخیره
هفتممتینمخلوقی روچیذخیره
هفتمامیرحسینمرادیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمعلیمراغه جاغرقعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممحمدمهدیمصدق چراتذخیره
هفتمسامانمعینعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممحمد حسینمعینعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمرضاممنونیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمیونسمهدیان جمذخیره
هفتمسيد ابولفضلموسویعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمسید عایرضاموسوی فرذخیره
هفتمسید سجادنظریعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمعلیرضانعیمیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمابوالفضلهاشمیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمسید حسینهاشمی نسبعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمسیدمحمدحسینهاشمیانعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممحمدطاهاهدایت الهی پورذخیره
هفتمعلیرضایزدانیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هشتماسداللهاروندعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هشتممهدیامیدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هشتمعلیرضاامینیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هشتممحمد مهدیپور مفتحعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هشتمسید ابوالفضلجعفریعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هشتمحسینخیاط زادهعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هشتمبنیامیندولتی قزکورپیذخیره
هشتمیاسیندولتی قزکورپیذخیره
هشتممحمد حسینربانی ذبیحیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هشتممحسنسعیدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هشتمامیرحسنشریعتی رساذخیره
هشتممجتبیشریفی عارفذخیره
هشتمامیر علیغفاریان زنده دلعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هشتموحیدفلاحذخیره
هشتمسید محمد مهدیموسویانعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هشتمرضایزدانیذخیره
نهمسید علیامیریذخیره
نهمعلیرجبیذخیره
نهمامیرحسینرشیدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
نهممهدیشاطریذخیره
نهمسید حسینغبیشاویعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
نهمعلیرضاکهنسالعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
نهممهدیمحمدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
نهمامیر حسینمنتظریذخیره
نهممهدیمیریعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
نهمامیر حسینولی خانی طرقیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
نهمسجادیوسفیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
دوممحمد حسیناشرف نژادآزمون ورودی
دوممرتضیتقی پورآزمون ورودی
دومامیر صدراثابت خوعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
دوممهدی حسینیذخیره
دومپرهام داوریقبول
دومعلی رمضانیذخیره
دومامیررضا رنجبرده سرخعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
دوممحمد صادقسعیدی مقدمآزمون ورودی
دومامیر حسین شیر محمدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
دوممحسن طباطبایی یزدیقبول
دوممهدیار کلانتریقبول
دومعلیمحمدیانآزمون ورودی
دوممهدی وطنیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سومامیررضا اریانیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سومسید محمد حسین حسینیقبول
سوممحمدتقی ذبیحیذخیره
سوممحمد امین عبدالله زادهقبول
سومحسین یحیاریذخیره
چهارماحسان تابندهقبول
چهارمطاها حسن پورعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارمسید علی حقیر الساداتآزمون ورودی
چهارمامیر حسین خراسانیقبول
چهارممحمد مهدی رمضانیقبول
چهارممحمد طاها سهندیقبول
چهارممحمد طاها شرفخانیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
چهارممهدیار همایونیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
پنجمامیر علی اشرفیقبول
پنجممحمد مهدیتوکلی زادهآزمون ورودی
پنجمسید محمد صادق حسینیقبول
پنجمامیر حسین نوعی صنعتیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
پنجممحمد رضاهمتیان بروجنیقبول
ششمحامی اسحاقیقبول
ششمیوسف رضائیقبول
ششممجتبی شیر محمدیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ششممحمد باقر قدمگاهیقبول
ششممحمد قربانیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ششممحمد پارسا میر جلیلیقبول
هفتمامیرحسیناورعی سجادیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممحمد مهدیپاسبانآزمون ورودی
هفتمامیر حسین پیریعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمعلیرضاجوادی سرطاووسعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمحسینجوانقبول
هفتمسید مهدیحسینیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممتینحشمتعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمامیر علی خاکشوریذخیره
هفتممحمد مهدی رجبیذخیره
هفتممحمد مهدیرستگاریآزمون ورودی
هفتمعرفانرضاییقبول
هفتمعلیرضا رضاییذخیره
هفتمامیر حسینسلیمانیآزمون ورودی
هفتمعلیرضاشکیب نیاعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمحمیدرضاعرب نژادعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتمسید محمد سجاد غفاریان نیاعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هفتممحمد مهدی گفتاریقبول
هفتممهدیواحدی عباسیانقبول
هفتمامیر علی یعقوبیعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هشتماسدالله اروندعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
هشتمعرفان غفوریانیذخیره