ارتباط با مدرسه

فرم ارتباط با ما

ارتباط با ما

دبستان پسرانه دوره اول

آدرس :مشهد، امام رضا 42، پلاک33
تلفن: 38518214 - 051

دبستان پسرانه دوره دوم

آدرس :مشهد، امام رضا 37، پلاک35
تلفن: 38597092 - 051

دبیرستان پسرانه دوره اول

آدرس :مشهد، امام رضا 31، پلاک37
تلفن: 38580264 - 051

مدرسه علمیه شهید برونسی

آدرس :مشهد، شارستان، نبش شهید حسنی کارگر 2

تلفکس: 38522361 - 051