اردوی علوم ابتدائی ها

اردوی علوم ابتدائی ها

اردوی علوم

بازدید دانش آموزان  ابتدائی دوره اول از مزرعه پرورش قارچ و گیاهان گلخانه ای

و بازدید از گاوداری و مراحل رشد و شیر دوشی….