امتحانات متوسطه دوره اول | خرداد۹۹

امتحانات متوسطه دوره اول | خرداد۹۹

آغاز اماتحانات حضوری خرداد ماه دوره اول متوسطه در مدرسه رهروان شهید برونسی با رعایت پروتکل های بهداشتی