بازدید دانش آموزان متوسطه دوره اول از موزه حرم مطهر

دانش اموزان متوسطه دوره اول در هفته کرامت به بازدید موزه حرم مطهر پرداختند که در این بازدید شامل موزه های

تمبر و سکه
فرش و عکس
مدالها و ... می شد.
ارتباط با ما