مسابقات چندگانه نوجوان رزمنده در دبستان رهروان شهید برونسی

طرح نوجوان رزمنده - دبستان شهید برونسی

در روز پنجشنبه ۱۴ دی ماه، در  مقطع دبستان رهروان شهید برونسی، مسابقات چندگانه طرح نوجوان رزمنده برگزار شد.

طرح نوجوان رزمنده - دبستان رهروان شهید برونسی

Call Now Button