راه اندازی گارگاه کار وفناوری

راه اندازی گارگاه کار وفناوری

راه اندازی کارگاه فناوری (کار با چوب ،کار با فلز و…) برای درس کارو فناوری دانش آموزان متوسطه مدرسه شهید برونسی/