مدرسه شهید برونسی در شبکه خراسان

برنامه اشاره در شبکه خراسان رضوی به بررسی وضعیت مدارس مذهبی و مسجد مدرسه ها می پردازد که گزارشی هم از مدرسه شهیدبرونسی تهیه شده و در این برنامه پخش می گردد.
ارتباط با ما