پیش پرداخت ثبت نام مدارس

توجه: تنها در صورتی که فرزند شما در مصاحبه قبول شده و در لیست پذیرفته شدگان مدرسه قرار دارد، فرم زیر را پر کرده و پرداخت را انجام دهید.

در غیر این صورت مدرسه هیچ تعهدی نسبت به ثبت نام فرزند شما نداشته و بازگشت وجه پرداختی مستلزم طی مراحل اداری و زمان بر خواهد بود.

پیش پرداخت ثبت نام مدارس - 01 - 00

1 اطلاعات دانش آموز
2 اطلاعات والدین و مرامنامه
3 پرداخت
ارتباط با ما