نتیجه پذیرش دانش‌آموزان در مدرسه رهروان شهید

با تشکر از شما که مدرسه شهید برونسی را برای تحصیل سال آینده فرزندتان برگزیدید؛ توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنیم:

توضیحات بسیار مهم:

الف- متأسفانه به دلیل محدودیت در ظرفیت مدرسه، تعداد زیاد متقاضی ثبت‌نام و نیز عدم کسب حد نصاب لازم، در سال تحصیلی آینده نمی‌توانیم در خدمت دانش‌آموزنی که وضعیتشان «عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت» درج شده، باشیم؛ که ضمن تشکر از ایشان به دلیل انتخاب مدرسه شهید برونسی، در مقاطع مختلف زندگی، برایشان آرزوی موفقیت داریم.

ج- در صورت انصراف قبول‌شدگان یا افزایش ظرفیت مدرسه، با افرادی که وضعیتشان «ذخیره» درج شده، تماس گرفته خواهد شد، اما مدرسه تعهدی نسبت به پذیرش و ثبت نام ایشان ندارد.

د- والدین دانش‌آموزانی که «قبول» شده‌اند، لازم است طی مهلت درج شده در جلو نامشان مطابق جدول زیر جهت ثبت‌نام و انجام امور شهریه مراجعه کنند(یا برای پرداخت غیر حضوری کلیک کنید). با توجه به کثرت متقاضیان ثبت نام، در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر از افراد ذخیره جایگزین خواهد شد.


مدیریت مدرسه رهروان شهید

در صورتی که فرزند شما جزو قبول شدگان لیست ذیل می باشد.برای ثبت نام غیر حضوری کلیک کنید.
نام نام خانوادگیمتقاضی ثبت نام در پایه نتیجه مصاحبه                
امیرحسین دری مشهدی چهارم قبول
مرتضی تقی پور پنجم قبول
حسین نورآبادیسومذخیره
علیمجیدی پوراولذخیره
علیرضانامدار گل ختمیچهارمذخیره
علیرضاشهروزیششمذخیره
علیرضا بخشی الیاتواولذخیره
محمدذهیر وفاداراولذخیره
محمدپاک فطرت عطاراولذخیره
محمدعلیمحمدیاولذخیره
محمد طهفیضیاولذخیره
محمدجوادسالارآبادیاولذخیره
محمدحسین مقیمی چاهکاولذخیره
محمدحسین جعفریدومذخیره
محمدحسین جعفریاولذخیره
محمدرسول آشوریهشتمذخیره
موعودحسن دوستاولذخیره
مهدیمجیدی پوراولذخیره
مهدیار شمسائیسومذخیره
یوسفجاویدیپنجم ذخیره
سید علی موسویپنجم ذخیره
ابوالفضلزریناولذخیره
سید محمد امیندستورچهارمذخیره
ابوالفضلفیروزیاولقبول
ابوالفضلخزاعیهفتمقبول
ابوالفضلمیرزاییاولقبول
ابوالفضلجعفریهفتمقبول
ابوالفضلحیدریهفتمقبول
ابوالفضل داودیهفتمقبول
ابوالفضلسپهری وحدتییازدهمقبول
ابوالفضلحشمتیاولقبول
ابوالفضلدرودیاولقبول
ابوالفضل آذری پوراولقبول
ابوالفضل میرزائی بکاولیهفتمقبول
ابوالفضل حامدی یکتااولقبول
ابوالفضل غلامی ششمقبول
ابوالفضل صالحیان نژادهفتمقبول
احسانشهروزیاولقبول
احمدرضاشیرزادهسومقبول
احمدرضاخلوصیاولقبول
احمدرضااللهی زادهسومقبول
احمدرضاآل سیدانیازدهمقبول
اسماچرختاباولقبول
اشکانقاین زییازدهمقبول
امیدرضاترکاشونددهم قبول
امیرحسینزاهدی نوقابی چهارمقبول
امیرحسینطالبیان مشهدیاولقبول
امیرحسینچهره گشاهفتمقبول
امیرحسینخبازیچهارمقبول
امیرحسینچرختابچهارمقبول
امیرحسینعرب نیاآبادیهفتمقبول
امیرحسینمیرزائیاولقبول
امیرحسینآقایی بایگیاولقبول
امیررضاساجدی رشتخواراولقبول
امیررضاچارقچیاناولقبول
امیررضااکبری اولقبول
امیرعباسبازشاددومقبول
امیرعلیغلامحسینیاولقبول
امیرعلیابریشم چیهفتمقبول
امیرعلیعلی اکبرزادههفتمقبول
امیرعلیقدمیاریاولقبول
امیرعلیبیدادهفتمقبول
امیرعلیپهلوان مزاراولقبول
امیرعلینصرتیششمقبول
امیرعلیعصارزاده نوغانیهفتمقبول
امیرعلیمیرزایی مقدمهفتمقبول
امیرعلیاسمعیلیهفتمقبول
امیرمحمدچرختابششمقبول
امیرمحمدجمشیدی نژاداولقبول
امیرمحمدمیرزائی مقدمدومقبول
امیرمهدینجاتی محبتیاولقبول
ایلیاابراهیمیاولقبول
ایمانمسعودیچهارمقبول
بهارحکم آبادیاولقبول
بیتاکاظم زاده اولقبول
پارسا صادقیچهارمقبول
پارسا ترابیهفتمقبول
پارسا درحی درحهفتمقبول
پروینهمتیاولقبول
پویاغنیمت داندهم قبول
ثنارمضانیششمقبول
حامداللهی زادهاولقبول
حانیه ساداتمیرزائي چهارمقبول
حانیه ساداتشاهبازیسومقبول
حدیثهصدفیاولقبول
حسن رخشانیاولقبول
حسنا ساداتجعفریاولقبول
حسینلعلیانیهفتمقبول
حسینعزتیاناولقبول
حسینعنایتیپنجم قبول
حسینپورقلیاولقبول
حسینبراتیهشتمقبول
حسیندهقاناولقبول
حسین علیزادههفتمقبول
حسین فضایل اصغرزادهاولقبول
حسین قاسمیاولقبول
حسین حبیب پوردومقبول
حسین یزدان دوستاولقبول
حمدجوادشریعت زادهاولقبول
حمید رضاسروریپنجم قبول
حمید رضایعقوبیهفتمقبول
حمیدرضاشاهبیکیهشتمقبول
حمیدرضاغنی آبادیاولقبول
حمیدرضاشجاعی نیاهفتمقبول
حنانهعرب بافرانیاولقبول
خدیجهدستی گردیاولقبول
دانیال مسرتهفتمقبول
دانیال سپهری حسن نیاهفتمقبول
دانیال فرهودیاولقبول
دینا نامیاولقبول
رادوینباقرزادهاولقبول
رسولمیخچیهفتمقبول
رقیهاحمد ابادیاولقبول
روح الامینششکلانیدومقبول
ریحانهعلیزادهچهارمقبول
زهرایعقوب علیزادهاولقبول
زهراقاسمیپنجم قبول
زهراشکریاولقبول
زهراوطنخواهپنجم قبول
زهرا ناطقیاولقبول
زهرا فاطمی ارفعاولقبول
زهرا والی نیا پوراولقبول
زهرا ساداتراجیپنجم قبول
زهراساداتمیرزادهاولقبول
زینبمشهدیاولقبول
زینبرحیمیاولقبول
زینبالهی پارسااولقبول
زینبفرامرزیسومقبول
زینبمشعوفاولقبول
زینب الهی پارسااولقبول
زینب احمدیاناولقبول
سجاد یزدانیاولقبول
سجاد سلطان زادهاولقبول
سجاد قاسمیاولقبول
سلمانمهدوی خواهاولقبول
سمانهنجف کنیسومقبول
سید ابوالفضلحسینیهفتمقبول
سید ابوالفضل هاشم زادهسومقبول
سید احمدرضاسادات محمسومقبول
سید امیر مهدیسیدی فردپنجم قبول
سید امیرعباسموسوی پوراولقبول
سید امیرعباسخانیان موسویدهم قبول
سید امیرعلیخانیان موسویاولقبول
سید امیرعلییعقوبیچهارمقبول
سید امیرعلیصاحبکارخراسانیاولقبول
سید حسنعلمداریاولقبول
سید علیرضااخلاقیهفتمقبول
سید محمد هاشمیاولقبول
سید محمد جوادغفاریان سیدموسویاولقبول
سید محمد جوادحسین زادهدومقبول
سید محمد حسینموسویاولقبول
سید محمد سجاد توکلی نژاد اولقبول
سید محمد طه حسینیاولقبول
سید محمد عباس حسینی جاویداولقبول
سید محمد مهدیاتابکی شریعتیهفتمقبول
سید محمدجوادمفیدیهفتمقبول
سید محمدیوسفمیرچاوشیاولقبول
سید مرتضیاحمدی فخرآباداولقبول
سیدامیرحسیناورعی سجادیدهم قبول
سیدحجتمحمدعلی نژادچهارمقبول
سیدعلیجاودانی چهارمقبول
سیدعلیالهیچهارمقبول
سیدعلیشریعتی نژادهفتمقبول
سیدعلی اکبر صفدریهفتمقبول
سیدمحمد حسینموسویاولقبول
سیدمحمدحسانمحمدعلی نژاداولقبول
سیدمحمدرضاکفشداراولقبول
سیدمحمدسینابحرالعلومی طباطباییاولقبول
سیدمحمدطاهاسجادیاولقبول
سیدمحمدطهمرتضویاولقبول
سیدمحمدمعیندستوردومقبول
سیده فاطمه میرحسینی گوکیسومقبول
سیده فاطمه میرزازاده مقدماولقبول
سینا معصومیهفتمقبول
سینا خیاط زاده ایرانیهفتمقبول
شایان شاهرخیچهارمقبول
صادقاسکندریان پنجم قبول
صبامحمودی غزنویپنجم قبول
ضحاسلحشور دهقاناولقبول
طاهاغلامی کته تلخپنجم قبول
طاهاعرفانی حیدرنیاسومقبول
طاهاهمتیدومقبول
عارفهبهابادیپنجم قبول
عارفهبهابادیپنجم قبول
عرشیاهراتیاولقبول
عرفان حسن نژادهفتمقبول
عرفان وکیلی زارچاولقبول
عطیهناویانپنجم قبول
علییوسف پوراولقبول
علیاکبری پور کوچک علیاولقبول
علیهادی منشاولقبول
علیامینیاولقبول
علیمهدیزاده پراپریاولقبول
علیعلائینهمقبول
علیلاریچهاولقبول
علیترابی اردکانیدومقبول
علیبوالحسنیسومقبول
علیعباسی کاشانیاولقبول
علیروشن زرمهریاولقبول
علیصالحیاولقبول
علیسلیمانیاولقبول
علیگریوانیاولقبول
علیجواهریاناولقبول
علیصولتیسومقبول
علیاسدیهفتمقبول
علیعسگری عیش آباداولقبول
علی کرمیهفتمقبول
علی عیدی باغ عباسیچهارمقبول
علی هراتیهفتمقبول
علی عطاریهفتمقبول
علی اصغرغلامزادهاولقبول
علی اکبرقاسمیچهارمقبول
علی اکبرموساییهفتمقبول
علیرضادهقانیاولقبول
علیرضامهربانسومقبول
علیرضازنده دلششمقبول
علیرضاتاجیدهم قبول
علیرضامیرزائیپنجم قبول
علیرضاابراهیم زاده اسفیوخیاولقبول
علیرضا دری مشهدیاولقبول
علیرضا بهروزهفتمقبول
علیرضا جاویدیانهفتمقبول
علیرضا قالیشویاناولقبول
علیرضا چوپانیاولقبول
علیرضا رهنورداولقبول
عماداحمدی محصلاولقبول
فاطمهعبداللهیدومقبول
فاطمهگلیانیاولقبول
فاطمهرضاییچهارمقبول
فاطمهگلیانیاولقبول
فاطمهعرب بافرانیاولقبول
فاطمهمیرزائی صفی آباداولقبول
فاطمهساریاولقبول
فاطمهعمرانیاولقبول
فاطمهزحمتکشاولقبول
فاطمهمهدوی ارفعاولقبول
فاطمهعنایتی راددومقبول
فاطمهمقضیسومقبول
فاطمهنصرتیاولقبول
فاطمهقنبریششمقبول
فاطمهرفیعیسومقبول
فاطمهحنائیپنجم قبول
فاطمهمحمدحسنی جوراولقبول
فاطمه طیبیاولقبول
فاطمه اکبری پور کوچک علیاولقبول
فاطمه شاپوری مقدماولقبول
فاطمه اسکندریان اولقبول
فاطمه الساداتشریعتی نژاداولقبول
فاطمه حسناعفتی کرمانچهارمقبول
فاطمه زهرارحمت پوراولقبول
فاطمه زهرانوری بایگیسومقبول
فاطمه زهرانجفیاولقبول
فاطمه ساداتطباطبایی نیکاولقبول
فاطمه معصومه فیض آبادیاولقبول
فاطمه معصومه بادیانیاولقبول
فاطمه معصومه بادیانیاولقبول
فرزادهوشمنداولقبول
فرشتهحسین زادهدومقبول
فرهادمخیرانپنجم قبول
کوثربرزگراولقبول
کوثروطنخواهاولقبول
کوثرمحمدیان دامسکیپنجم قبول
کوثر ساداتحیدریاولقبول
مبینمیرزاویهفتمقبول
متین حکم آبادیچهارمقبول
مجتبی کشوری خوردومقبول
مجتبی فناییهفتمقبول
محدثهحسین زاده چهارمقبول
محدثهزحمتکشچهارمقبول
محدثهبوالحسنیاولقبول
محدثههاتفی فارمداولقبول
محدثه حسین زادهچهارمقبول
محسن عابدینییازدهمقبول
محسن شیرین کاراولقبول
محسن بختیاریششمقبول
محمدفرشتیانپیش دبستانیقبول
محمدعالیاولقبول
محمدصادق نیکاولقبول
محمدفاریابی زادهاولقبول
محمدرحیمیهفتمقبول
محمدسلیمیاولقبول
محمدبیدل بازهاولقبول
محمدجابرییازدهمقبول
محمدصولتیپنجم قبول
محمدوطن خواهاولقبول
محمدتناکیسومقبول
محمدعامل کوشکاولقبول
محمدفرجامی یدکیدومقبول
محمد غفوریان یاورپناهاولقبول
محمد تحیری نهمقبول
محمد امینخادمهفتمقبول
محمد جواد توانا کرمانیاولقبول
محمد جواد چوپانیپنجم قبول
محمد جواد خوشزباناولقبول
محمد حسنرزمیسومقبول
محمد حسنمحمودیهفتمقبول
محمد حسندرفشاناولقبول
محمد حسینحسین زاده عیش آبادیاولقبول
محمد حسیناسبقیهفتمقبول
محمد حسینکاظمیاناولقبول
محمد حسین هاشمیاناولقبول
محمد سجادتفقدیدومقبول
محمد صادقنظریهفتمقبول
محمد طهعابدیاولقبول
محمد طهکلادی شوفراولقبول
محمد طهطالبی اولقبول
محمد طهمحمدیاولقبول
محمد طه شهسواراولقبول
محمد محسنیگانهاولقبول
محمد مهدیمولادادیاولقبول
محمد مهدیکریمیهفتمقبول
محمد مهدیحنائی کاشانیاولقبول
محمد مهدییاوریهفتمقبول
محمد مهدیارعلیپور مهدی آبادیاولقبول
محمد مهدیارنیک بختسومقبول
محمد هادیبرزگراولقبول
محمد یونسعبداللهیهفتمقبول
محمدارسلانترزفاناولقبول
محمدارشیاکاظمیهفتمقبول
محمدامینسهمی حصاریدومقبول
محمدامینسناوندیاولقبول
محمدامینحسن زادهاولقبول
محمدامینصادقیاولقبول
محمدامین پایاباولقبول
محمدپارسازارع الیاتواولقبول
محمدجوادقاسمیاولقبول
محمدجوادعفتی کرماناولقبول
محمدجوادمیامیاولقبول
محمدجوادسلطان زادههفتمقبول
محمدجوادشهامت دهسرخهفتمقبول
محمدجواد براتیاولقبول
محمدجواد عابدیاولقبول
محمدحساممهرباناولقبول
محمدحسنقنبریاولقبول
محمدحسین تفقدیچهارمقبول
محمدحسین اعتماداولقبول
محمدحسین شیبانی نوقابیاولقبول
محمدحسین حسین پوراولقبول
محمدحسین یگانهچهارمقبول
محمدحسین اسماعیلیاولقبول
محمدحسین طاهری امیریاولقبول
محمدحسین علیزادهاولقبول
محمدحسین وحیدی قربانزادهاولقبول
محمدحسین شهسوارهفتمقبول
محمدرضاصبوریهفتمقبول
محمدرضاباغشنیاولقبول
محمدرضاتقدیسیاولقبول
محمدرضانصرآبادیهشتمقبول
محمدسبحانثابت خواولقبول
محمدسلمانوکیلیاولقبول
محمدسلمانسروشششمقبول
محمدسلماننجات زادگاناولقبول
محمدصادق گلیانیچهارمقبول
محمدصادقصادق راداولقبول
محمدصادقرجبیاولقبول
محمدصادقبسکابادیاولقبول
محمدصادقنوری بیلندیششمقبول
محمدصادقجعفرزادهاولقبول
محمدصالحالهی پارساپنجم قبول
محمدصالحامیرمجاهدی گوکیاولقبول
محمدصدرارضایی وفااولقبول
محمدطاهافاضلاولقبول
محمدطاهاحمیدیاولقبول
محمدطاهانیائی فروشدومقبول
محمدطاهاقربانی حیدرآبادهفتمقبول
محمدطه مروجیهفتمقبول
محمدعباسکاظمیدومقبول
محمدعلیخورشیدیاولقبول
محمدعلیدهشیریدومقبول
محمدعمادابراهیم زاده اسفیوخیاولقبول
محمدمتیندانش آموزسومقبول
محمدمتینشادمان مقدمهفتمقبول
محمدمرتضیدانااولقبول
محمدمصطفیکمایستانیاولقبول
محمدمعینخورشیدیاولقبول
محمدمهدیپردل چهارمقبول
محمدمهدیپورمحمدیدهم قبول
محمدمهدیشفیعی امان آبادهفتمقبول
محمدمهدییزدانیاولقبول
محمدمهدیسمیعیاولقبول
محمدمهدیپرویزیاولقبول
محمدمهدیالهیاولقبول
محمدمهدیحسین زادهششمقبول
محمدمهدیدرویشی ثرنابادیاولقبول
محمدمهدی کریمیاندهم قبول
محمدمهدی حسینیانپنجم قبول
محمدهادیسرخوشاولقبول
محمدیاسین صدیقیاولقبول
محمدیاسین پیشقدماولقبول
محمدیاسین حبیبی پوردومقبول
محمدیوسفدخانیاولقبول
محمدیوسفخرمیششمقبول
محیا باغشنیاولقبول
محیا شیرزاییاولقبول
محیا سوختانلواولقبول
مرتضیباقری لشکریهفتمقبول
مرتضیصادقیپنجم قبول
مصطفیمهاجرانیاولقبول
مطهرهمحمدیان دامسکیاولقبول
مطهرهطاهری گلشیخدومقبول
مطهرهبیاتاولقبول
معصومه ساداتتوانااولقبول
ممحمدصادقجمشیدی نژاداولقبول
مه یاسطالبیان مشهدیاولقبول
مه یاسنجفیاولقبول
مهدیفرهادیچهارمقبول
مهدیدهستانیپنجم قبول
مهدیسلحشوردهم قبول
مهدیآبستاناولقبول
مهدیاعتصامی فراولقبول
مهدیاکبرزادهاولقبول
مهدیغلام پوراولقبول
مهدیمهاجراولقبول
مهدی یار جابریپنجم قبول
مهدیار محمدزادهاولقبول
مهدیار پسندهاولقبول
مهدیار هوشیارپنجم قبول
میثمتناکیپنجم قبول
نازنین زهرارادمنشسومقبول
نازنین زهرانوری بیلندریپنجم قبول
نازنین زینبدانش آموزاولقبول
نرگسمهدوی آزاداولقبول
نرگسعلیزادهاولقبول
نوالهدیصدیقی لویهاولقبول
هانیصادقی روداناولقبول
هانیه حنائیدومقبول
هدیمحمدیاولقبول
هلیاعصمتی ششمقبول
هلیافرزانهاولقبول
یاسمناحمدپورپنجم قبول
یوسفکمالی خرماولقبول
یوسفدلیری رادهفتمقبول
محمدحسین شیرازیاولقبول
علی اکبرعصارزادهاولقبول
سیدمحمدحسینهاشمی حسینیاولقبول
طاهاکاوهاولقبول
محمدعلیخلیلیاولقبول
حسین نوری ابوذریاولقبول
طاهامانده گار خرم آبادیسومقبول
محمد علیرودیاولقبول
حسین پورتقیاولقبول
علیاحمدیاولقبول
یگانه مولائیاولقبول
سارا ساداتبحرالعلومی طباطباییپنجم قبول
حنانهپیریاولقبول
نازنین زهرارحمانی نسباولقبول
فاطمه زهراسبزیاولقبول
سیده مونارحمانی نسباولقبول
زینبملکپنجم قبول
فاطمهزیرکچهارمقبول
زهراالساداتمیریاولقبول
مریمدانش آموزاولقبول
یگانه تقی زادهدومقبول
ریحانهرمضانی فرداولقبول
نازنین زینبحکم آبادیدومقبول
تهمینهطهماسبی زاوهدومقبول
طهوراخرسنداولقبول
محمدحسین حقیقیدهم قبول
کمیلقاسمی کته تلخهفتمقبول
میکائیلاسلامیهفتمقبول
علیظریفششمقبول
طاهاحیدریششمقبول
سید مرتضینبوی موسویچهارمقبول
محدثه نجفیپنجم قبول
زینب صادقی پور کرمانیچهارمقبول
فاطمه زهراکامرانیاولقبول
نرگسفلاحاولقبول
علی نجات زادهدومقبول
محمد حسینمویدیانسومقبول
محمدامیننجفیاولقبول
کیان فضلیسومقبول
سیدمحمدموسویدومقبول
محمدمهدیجناحاولقبول
سید علیبامشکیدومقبول
امیرمحمدزاهدیاولقبول
محمد مهدیعابدیاناولقبول
سید محمدصالحطباطبائیاولقبول
سید علیحسینیدومقبول
محمدرضاجانقربان لاریچهاولقبول
معراجسلمانیسومقبول
احمد خرسند زاکاولقبول
محمدواعظ شهیدیاولقبول
یاسیناطمینانی شفااولقبول
مهدیظریف شفیعی دربندیاولقبول
محمدصادقمویدی فردهم قبول
محمدیاسین دربان مقامیدهم قبول
محمدامین شیخ الاسلامی پنجم قبول
محمد مهدی رأفت نیا پنجم قبول
سجادقهرمانی پورچهارمقبول
سبحان کمالی خرمچهارمقبول
مهدیار زمانی محبوبی چهارمقبول
محمدصدراترابیانچهارمقبول
علیرضاغنیششمقبول
امیرعلی هنرمندهفتمقبول
سید محمد مهدیذوالفقاریهفتمقبول
علیکریمیهشتمقبول
محمد طاهامعدنی هاشم آبادهفتمقبول
سیدامیرحسیننباتی یزدیهفتمقبول
سجادمشهدیهفتمقبول
امیرحسینصادقیهفتمقبول
محمدامینقاسم نژادهفتمقبول
سیدمهدیرضاییهفتمقبول
زهرا ساداتذوالفقاریدومقبول
نازنین زهراکریمیچهارمقبول
حانیهسنچولیسومقبول
زهرادربان مقامیپنجم قبول
نرگسخواجهسومقبول
مریمخالق نظریپنجم قبول
زهرامرادیچهارمقبول
حانیهعباس زاده نوغابیاولقبول
مهدی اکبریدومقبول
سید صادقصفویاولقبول
سید طاهاهاشمی زواولقبول
محمد طاهاآریانی فردسومقبول
محمدعلیمرادیاولقبول
علیواحدیاولقبول
امیر محمدنیایی فروشاولقبول
سید حسین نجفیاناولقبول
سیدهادی بنی هاشمی چهارماولقبول
محمدطاهاکلاته رحمانیاولقبول
سید محمد حسین ظریفاولقبول
علی اکبرصادقیاولقبول
محمدحسین شیرانی درحاولقبول
امیر ارسلانرجایی نژاددومقبول
حسین عبدیزدیاولقبول
محمدپور بدخشاناولقبول
حانیه ساداتغلامی نوغاباولقبول
فاطمهمهدوی سیرتاولقبول
سیده زینبرییس الساداتیاولقبول
ساجده ناصحیاولقبول
زهراداوودی نژاددومقبول
زهرادربان مقامیپنجم قبول
فاطمهمحمدزادهاولقبول
زهراقاسمیاندومقبول
هیلدااتفاقیاولقبول
سید یوسفسادات فاطمیپنجم قبول
امیرعلیخالصی مقدمهفتمقبول
محمدصالححسین پور عربهشتمقبول
محمد ماهانخلیلیهشتمقبول
سید علیحسینی ابراهیم آبادهشتمقبول
سیدعلیاحمدی فخرآبادسومقبول
سیدامیرعلی امینیسومقبول
ابوالفضلخاکشوراولقبول
مجتبی رجبیاولقبول
سیدمحمدحسینفروتناولقبول
علیرضاعلیدادیاولقبول
محمدمعراجمنتظریاناولقبول
محمدصالحرحمانیاناولقبول
امیرحسیناسلام زادهسومقبول
محمدپارساامیدواریاولقبول
سیدمحمدعلیشجاعیاولقبول
حسین عصارزاده نوغابیاولقبول
سیدعلی اکبر خرم پژوهاولقبول
سیدمحسنخرم پژوهاولقبول
امیرعباسباقرزاده فلاحچهارمقبول
سیدمحمدهادیمهاجریان مقدمپنجم قبول
محمد علیاکبریپنجم قبول
مجیدنجمیهفتمقبول
ابوالفضلپورنقی بایگیهفتمقبول
سید احسانحسینی بایگینهمقبول
محمدرضاملکیهفتمقبول
امیرعلیرحیمیان فردهفتمقبول
امیرحسینپاکدلهفتمقبول
سیدمهدیارسیدیهفتمقبول
محمدمهدیرنجبرهشتمقبول
سیدمحمدرضامیرشجاعیان حسینیهفتمقبول
امیرعلیقنبریهشتمقبول
هادیاحمدیهفتمقبول
محمدسالاری پوراولقبول
مصطفیمرویاولقبول
حسین محمدیسومقبول
ابوالفضلحیدریاولقبول
محمدصادقلاله زاریاولقبول
امیرعباسقاصداولقبول
محمدحسین طالبیاولقبول
محمدحسین رحیم زادهاولقبول
محمدحسین اسفندیاریاولقبول
فاطمهنیکبختاولقبول
زهرامجتهدی نیااولقبول
زهرااسلامیاناولقبول
نفیسهغلامی نوقاباولقبول
مهدیهاعتصامی فرچهارمقبول
سجادزارعدهم قبول
محمدصدراقدمیاریاولقبول
مهدیار عمارلواولقبول
علیرضامنظمی باقرزادهسومقبول
امیرعباسغفوریاولقبول
علیرضافراتیاولقبول
محمد یاسینبی نوااولقبول
علیقاضی بیرجندیدومقبول
محمد حسینشیخ الاسلامی دومقبول
حامدرضاعباسیچهارمقبول
سیدمحمدجوادرضوی نیاچهارمقبول
محمدامینمهدوی بصیرچهارمقبول
محمدهادیعارف نسبپنجم قبول
امیرحسینخاموشیانچهارمقبول
محمدحسنرجبیپنجم قبول
ایرجدریششمقبول
حنانهصادقیدومقبول
کوثرصادقیدومقبول
زهرامتین نیااولقبول
فاطمهمتین نیاسومقبول
محمدصادقپوست چیهشتمقبول
محمدمهدیصدیقیهفتمقبول
سیدمحمدصادقرضایی طلب یزدیهفتمقبول
امیررضامهدوی ارفعهفتمقبول
علی منصورشفیقدهم قبول
سید محمد احسانحسینیدومقبول
نازنین فاطمهنعیمیچهارمقبول
فاطمه زارعچهارمقبول
هانیه سادات دستورپنجم قبول
زهرا ساداتموذن علویسومقبول
فاطمه زهراقنبریچهارمقبول
هلمااحسانی سرخ آبادیاولقبول
فاطمهامیری خلیل آبادیاولقبول
فاطمهاکبریسومقبول
سیده زهراسیدی زادهاولقبول
مهدی محمدیدهم قبول
علی اصغرقدیمی فتح آباددهم قبول
محمدسعیدحسینیدهم قبول
فهیمه حامدیسومقبول
فاطمهپورفاطمیاولقبول
سیده فاطمه حسینیاولقبول
یسنابرفروشانششمقبول
هیلدااتفاقی فریمانیاولقبول
فاطمه ساداتسیدیسومقبول
زینبصباغیانششمقبول
ریحانهسلطانیهسومقبول
امیرعلیبرفروشاندومقبول
محمدصادقنوآبادیاولقبول
امیرعلیپرزوردومقبول
میلادنوریاولقبول
محمدیاسین بی نوااولقبول
پریا علیپور کنگاولقبول
فاطمهشجیعی رودمعجنیاولقبول
سپیدهفرمان براولقبول
ریحانهامیرزاده نامقیششمقبول
فاطمهروان سالاراولقبول
امیرعباس ممتحناولقبول
سید مرتضی بیضاییدهم قبول
محمد مهدی نجاریاندهم قبول
ابوالفضلهاشمیدهم قبول
صادق علی دواشیدهم قبول
محمدجوادمجدییازدهمقبول
محمد صادققاسمیاندهم قبول
ابوالفضلحشمتیدهم قبول
متین محمدیدهم قبول
رضاعلیشاهیدهم قبول
امیرعباسامیرزاده نامقیدومقبول
یاسان قاسمیاولقبول
زینب واحدخواهچهارمقبول
محمدحسین غفاری زرقریهشتمقبول
امیر حسینکاشکیهشتمقبول
حسین عدالتیهفتمقبول
میثمبشیر خلیلیهشتمقبول
سید امیر حسیناسدیانهشتمقبول
سبحانضمیرمژدههشتمقبول
محمدعرفانزنده دل شهرآبادهشتمقبول
معراجایزدیدهم قبول
حسین سید حسینیهفتمقبول
محمدماهانطوسی فرهشتمقبول
محمد دانیالبزم آراهشتمقبول
محمدحسنوحیدی قربانزادههفتمقبول
محمدعلیشبانیهفتمقبول
محمدحسین اعلمیهفتمقبول
حسین غلامزاده فیض آبادینهمذخیره
مهدیآمندهپنجم قبول
نویداکبرینهمقبول
علیدوستدارنهمقبول
حسن نصراللهجعفرینهمقبول
محمدمیثمرمضانفردهم قبول
میثم تقی زادهاولقبول
پارسافلاح چائی درهاولقبول
محمد جواد قاسمی مجداولقبول
محمدطه آجیل چی مشهدیاولقبول
امیرعلیاحمدی گوهریاولقبول
علیخسرویچهارمقبول
محمدحسین رضاییچهارمقبول
سیدعلیزلیخائیپنجم قبول
علی اکبرغروی رودسریپنجم قبول
امیررضاالفاظیششمقبول
امیرعلیصالحی موحدهفتمقبول
محمدصادقابوالحسنی بایگیاولقبول
محمدجوادعفیفهاولقبول
امیرحسینجاقوریچهارمقبول
لیلاوطن دوستدومقبول
فاطمه زهراشیخ زادهچهارمقبول
مهدیهممتحندومقبول
حسناغفاریانپنجم قبول
اسماغفاریانپنجم قبول
فاطمهحقدادیاندومقبول
امیرحسینسازگارهشتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ابوالفضلتوانگرریزیهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ابوالفضلذبیحیهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ابوالفضلشبانپنجم عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ابوالفضلفقیریچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ابوطالبقادرپناهدهم عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ارمیاامینینهمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
امیر حسین اکبری اره کمراولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
امیر صدراامیرآبادی زادهاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
امیرارسلانفرهادینهمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
امیرحساماحمدپوردومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
امیرحسامجاقوریدهم عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
امیرحسیناحمدیانیازدهمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
امیرحسینشیرین کارسومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
امیرعلیصانعپنجم عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
امیرمحمدامیدیچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
امیرمهدیرضاییهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ایلیاابهریچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
بهدادحاتمیدومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
حسین سرمدییازدهمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
حنانهدشت بیاضیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
داریوشمخیرانسومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
ریحانهباغشنیسومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
زینبکشوری خوراولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
زینبرهنورداولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سبحانبراتیششمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سبحاناردمهپنجم عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سید امیرحسینتقویاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سید آرتینحسینیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سید حمیدرضاسیدزادههفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سید علی اکبرحسینیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سید علی اکبرهاشمی حسینیپنجم عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سید محمد پوریامیرزایی زهاننهمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سید محمد مهدیمشمول گنگکچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سید محمدپارساموسویهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سید محمدطاهاموسوی بایگیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سید مهدیکفشدارششمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سیدحسینهاشمی نسبنهمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سیدعلی اکبرحسینیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سیدمحمدعلیحسینیسومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
صالحجمالیانهشتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
طهرضاییاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
طه شریفیدهم عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
عباسژرژیپنجم عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
عرفانسماواتیسومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
علیآشوریاناولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
علیطاهریهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدرضاچوپانیچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
علیرضارجبی اول قصراولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
علیرضاغفاریدهم عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
فاطمهوطن خواهاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
مجیدعرفانیانچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدبهشتیدومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمددلیر گوییپنجم عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدبهشتیدومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدمختاریانپنجم عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدعرفان پناههفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدجلالی مومناولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدکریمیهشتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمد صادق نوریاناولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمد طهدائمی زحمتیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمد طهعفیفهاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمد علیکریمیچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمد مهدیرستیششمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدامینقاسمیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدایلیافرزادچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدپارساحسن زادهاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدجوادطلوع عزتینهمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدحسینصادقیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدحسیننیریاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدحسینجعفرنیادهم عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدسبحانواحدیچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدصادقنوریاناولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدصادقنادی بهلولیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدصالحفرازآمدسومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدطاهاصفدریاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدطاهاسروشچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدطاهارستگار مقدمدومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدعرفانکلانتری بافقهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدعلیقنبریسومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدعلیصالحیهشتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدمرضا زمانیمحبوبیدومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدمهدیصادقیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدمهدیعیدیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
مرتضیروحیدهم عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
مهدیمحسن زاده کاشانیهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
مهدی لالوینهمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
مهدی مهواندومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
مهدی یکتااولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
مهدی سالاری پورچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
مهدی علیمردانیدهم عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
مهدیارخان زادهچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
مهدیارنظافت فخرآبادیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
نفیسهکاشکیدومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدعلیهاشمیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدصدراصادقی شمس آبادیدومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
صالحغلامزاده فیض آبادیپنجم عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت

در صورتی که نام فرزند شما جزو قبول شدگان می باشد.برای ثبت نام غیر حضوری کلیک کنید.
Call Now Button