نتیجه پذیرش دانش‌آموزان در مدرسه رهروان شهید

با تشکر از شما که مدرسه شهید برونسی را برای تحصیل سال آینده فرزندتان برگزیدید؛ توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنیم:

توضیحات بسیار مهم:

الف- متأسفانه به دلیل محدودیت در ظرفیت مدرسه، تعداد زیاد متقاضی ثبت‌نام و نیز عدم کسب حد نصاب لازم، در سال تحصیلی آینده نمی‌توانیم در خدمت دانش‌آموزنی که وضعیتشان «عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت» درج شده، باشیم؛ که ضمن تشکر از ایشان به دلیل انتخاب مدرسه شهید برونسی، در مقاطع مختلف زندگی، برایشان آرزوی موفقیت داریم.

ج- در صورت انصراف قبول‌شدگان یا افزایش ظرفیت مدرسه، با افرادی که وضعیتشان «ذخیره» درج شده، تماس گرفته خواهد شد، اما مدرسه تعهدی نسبت به پذیرش و ثبت نام ایشان ندارد.

د- والدین دانش‌آموزانی که «قبول» شده‌اند، لازم است طی مهلت درج شده در جلو نامشان مطابق جدول زیر جهت ثبت‌نام و انجام امور شهریه مراجعه کنند(یا برای پرداخت غیر حضوری کلیک کنید). با توجه به کثرت متقاضیان ثبت نام، در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر از افراد ذخیره جایگزین خواهد شد.مدیریت مدرسه رهروان شهید

جهت ثبت نام حضوری از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 14 به ساختمان اداری واقع در امام رضا 33 - دارخوین 7 مراجعه نمایید.

در صورتی که فرزند شما جزو قبول شدگان لیست ذیل می باشد.برای ثبت نام غیر حضوری کلیک کنید.
نام نام خانوادگیمتقاضی ثبت نام در پایه‌ینتیجهمهلت
فاطمه زهرااشرفیاولذخیره-
محمد مهدیارباقریاناولذخیره -
امیر محمدبخشی زاده شاندیزاولذخیره-
امیرمحمدبردباراولذخیره -
علیبرزشیاولذخیره -
حسینپرویزیاولذخیره-
فرهادترحمیاولذخیره-
سید محمد مهدیحسینیاولذخیره-
امیرعباسدرودیاولذخیره-
ریحانهرجبیاناولذخیره-
حمیدرضاغلامپوراولذخیره-
یزدانفرهمندنژاداولذخیره-
سید میثمقاسمیاولذخیره-
فاطمهقومی شاندیزاولذخیره-
مجتبیکشوریاولذخیره-
صالحهمسافر جنت آبادیاولذخیره-
سلماننجفیان رضویاولذخیره-
مرتضی علیهاشمیاولذخیره -
فاطمهامامیپنجمذخیره-
محمدعلیبیگلریپنجمذخیره-
سیدمحمدحسامتشکری رجبیپنجمذخیره-
امیررضارباطیپنجمذخیره -
محمد طاهاکمپانیپنجمذخیره-
امیر علیقابوسیچهارمذخیره -
محمد حسینناطقیچهارمذخیره-
امیرحسینوکیلیچهارمذخیره -
رضوانهامامیدومذخیره-
زهرا امیریسومذخیره -
زهراسالمیسومذخیره-
امیرعلیعبدی قلعه نوششمقبول15 مرداد
محمد مهدیصادق جوادینهمذخیره -
عرفانطحان مجدنهمذخیره -
مهدیامیدخداهشتمذخیره -
حسیناردکانی یزدهفتمذخیره -
یونسحجازیهفتمذخیره -
سیدمصطفیحسینیهفتمذخیره -
علیرضاخوشروهفتمذخیره -
امیر رضاسلیمانیهفتمذخیره -
حسینصاحبیهفتمذخیره -
محمدحسینملکی ابردههفتمذخیره -
ابولفضلنورآبادیهفتمذخیره -
محمداحمدیهفتمذخیره -
علیزارعهفتمذخیره -
محمدمحمد زادههفتمذخیره -
امیرحسینیعقوبی -عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
دانیالاردی در اباداولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
امیرعلیپرزوراولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
فاطمهپیوندیاناولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
فاطمهجلیلی جمشیدیاناولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
امیر علیجناب آبادیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
امیرحسینخدادادیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
فاطمهدبیریاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
امیرعلیبرغمدیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محمدمهدیسالکاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
محمدجوادسلمانیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
سید سجادطباطبائی فراولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محمد امینعلیزادهاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
امیرحسینکاشی پورمحمدیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
محمد حساممحمد دوستاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محمد حسینمحمدزاده نداف یزداولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
سید حسینموسویاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
سید محمد امینموسویاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
علیابریشم بایگپنجمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
سیدامیرعلیایازیپنجمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
یوسفسپاهیپنجمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
امیرحسینسعیدی نائینیپنجمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
سید رضاموسویپنجمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
امیرعلیاحمدی روحانیچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
صادقاسکندریانچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
محد جواد امیری دشت بیاضچهارمقبول15 مرداد
امیر حسینتقدیسی عزیز پورچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محمد فرحانچمن اراچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
سیدامیرعلیحامدچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
سید امیرحسینحسینیچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
محمد یزدانخياط صوفی آبادیچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
علیرضاداوطلبچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
سید علیرضاشفیعی قصرچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محمدصادقعطاریان شاندیزچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
امیرحسینعلیخانی گلهچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
کاوهگوهریچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
محمد احسانمیرعربیچهارمقبول15 مرداد
امیرعباسنجفیچهارم قبول15 مرداد
کیانابراهیمی سلطان آبادیدومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
محمدحسینجعفری پوراولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
علیرضاخجسته رحیمیدومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
حسینشورگشتیدومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
سید محمد هادیفعال سید باقریدومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
زینبپوراراستهاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
ابالفضلقلی زادهدومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
علیکمپانیدومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
محمدعلیایزدی پوراولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
ابوالفضلنامدار گل خطمیدومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
امیر حسینوحدتی پوردومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
جواداسماعیل نژادسومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
نفیسهبخشی زاده شاندیزاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محمدحسینبدرافشاناولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
امیرعلیمنصوری رضیسومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
علیکهدوییششمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت-
امیرحسینپیرینهمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محمد صادققاسمیان شیرواننهمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
ایمانقوامینهمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
علیبرادران سیرجانیهشتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
سید ابوالفضلرجبی محمود آبادیهشتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
سید عباسرجبی محمودابادیهشتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
مهیارسپاهیهشتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محمد علیفرحناکی مقدمهشتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
امیرعلینجفیهشتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محمد امین یوشعیهشتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
سید حسینابراهیمیهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محمد سبحاناحسانی مقدمهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محمدصالحاحمدی روحانیهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
امینباباییهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محمد دانیالبزم آراهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
مصطفیبهفرهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
ابوالفضلحسن زادههفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
سیدامیرعلیحسینیهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محمدعلیشاطریهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محمد حسینشاهی فارمدهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
سید حسینطباطبائی فرهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
امیرپوریاغفوریهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
حسینقادری پورهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
علیقنبریهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محسنکریمی کاریزنوییهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محمد حسینمحسنی مقدمهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
ابوالفضلمرادیهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
سجادمنتجبیانهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
سید حسینموسویهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
امیررضانصراللهی سعدهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
سید طاهاهاشمیان مقدمهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
طهورامحمدیان تبار اول قبول15 مرداد
عارفه زهرابرغمدی پنجم قبول15 مرداد
هستی درودی پنجم قبول15 مرداد
مهتاشاه وردیان چهارم قبول15 مرداد
ریحانهباغیشنی دوم قبول15 مرداد
ریحانهظریف جعفر زاده دوم قبول15 مرداد
محدثه جناابادی سوم قبول15 مرداد
فاطمهیزدان شناس خور سوم قبول15 مرداد
ابولفضلابستاناولقبول15 مرداد
محمدطاهااحمدی پارسااولقبول15 مرداد
نازگلاخواناولقبول15 مرداد
فاطمهاصغریاولقبول15 مرداد
امیرحسیناکبریاولقبول15 مرداد
علی امانیاولقبول15 مرداد
مهدیه ساداتامین یزدیاولقبول15 مرداد
علی مرتضیامینی خواهاولقبول15 مرداد
محمدعلیایزدی پوراولقبول15 مرداد
سید محمدطاهاایزدی یزدان آبادیاولقبول15 مرداد
نفیسهبخشی زاده شاندیزاولقبول15 مرداد
محمدحسینبدرافشاناولقبول15 مرداد
محمد حسینبرادران اکبرزادهاولقبول15 مرداد
امیرعلیبرغمدیاولقبول15 مرداد
محمدباقربشیرنژاداولقبول15 مرداد
محمدبلوچاولقبول15 مرداد
محمدبهشتیاولقبول15 مرداد
مرتضی علیبهشتیاولقبول15 مرداد
محمدبهشتیاولقبول15 مرداد
سید امیر محمدبیضائیاولقبول15 مرداد
مهدیپاک رضوانیاولقبول15 مرداد
زینبپوراراستهاولقبول15 مرداد
اسریثابتاولقبول۱۰ مرداد
سید محمد صالحتقویاولقبول15 مرداد
اسریثابتاولقبول15 مرداد
آیداجعفرنیااولقبول15 مرداد
محمدحسینجعفری پوراولقبول15 مرداد
فاطمهجلیلی جمشیدیاناولقبول15 مرداد
محمدرضاجهانگیراولقبول15 مرداد
امیر محمدچنارانیاولقبول15 مرداد
مهدیحاجی میرزاجاناولقبول15 مرداد
سیده مطهرهحاجیاناولقبول15 مرداد
نازنین زهراحاکمیاولقبول15 مرداد
سیدحسینحامداولقبول15 مرداد
سید رضیحسینیاولقبول15 مرداد
محمد طاهاحسینیاولقبول15 مرداد
سید رضاحسینیاولقبول15 مرداد
سید محمد مهدیحسینی پوراولقبول15 مرداد
زهراساداتحسینی زیدیاولقبول15 مرداد
سیدمحمدعلیحسینی صدراولقبول15 مرداد
علیرضاحقیقی نیکاولقبول15 مرداد
مهدیحیدریاولقبول15 مرداد
محمدجوادخاکپوربایگیاولقبول15 مرداد
ابوالفضلخاکشوراولقبول15 مرداد
محمدبهشتیاولقبول۱۰ مرداد
طهوراخانی حاجی آبادیاولقبول15 مرداد
فاطمهخجسته رحیمیاولقبول15 مرداد
محمد جوادخراسانیاولقبول15 مرداد
فاطمهخزاعی دلاکهاولقبول15 مرداد
محمد رضاخلیل زادهاولقبول15 مرداد
فاطمهخوئی تربقاناولقبول15 مرداد
حلماداوریاولقبول15 مرداد
محمدحسیندبیریاولقبول15 مرداد
زهرادهقاناولقبول15 مرداد
امیر ارسلانرجایی نژاداولقبول15 مرداد
احمدرضارحمتیاولقبول15 مرداد
ثنارحیمیاولقبول15 مرداد
محمد طاهارستگار مقدماولقبول15 مرداد
محمدجوادرسول افاولقبول15 مرداد
سبحانرضاجواولقبول15 مرداد
محمدجوادرضائیاولقبول15 مرداد
محمدمهدیرضائیاولقبول15 مرداد
سیدمحمدحسینرضائیاناولقبول15 مرداد
محمد جوادرضوی دوستاولقبول15 مرداد
سید محمد رضارفیعیاولقبول15 مرداد
محمدصالحرودابهاولقبول15 مرداد
فاطمهروشندلاولقبول15 مرداد
علیرضارئوف زحمتیاولقبول15 مرداد
هدیهزارعاولقبول15 مرداد
شیدازاهدی کسرینهاولقبول15 مرداد
علیزحمتکش حسین آباداولقبول15 مرداد
محمدرضازین العابدینیاولقبول15 مرداد
محمد حسینسالاریاولقبول15 مرداد
محمدسبحانسپاهیاولقبول15 مرداد
علیرضاسریاولقبول15 مرداد
علیسعدآبادیاولقبول15 مرداد
فاطمه ساداتسعیدی گلپایگانیاولقبول15 مرداد
سید علی اکبرسیدی نژاداولقبول15 مرداد
کوثرشایسته قالیبافاناولقبول15 مرداد
روح الامینشش کلانی قالی بافاولقبول15 مرداد
حسنشکری کاظم آباداولقبول15 مرداد
علی اصغرشمسائیاولقبول15 مرداد
محمدباقربشیرنژاداولقبول۱۰ مرداد
علیصادقیاولقبول15 مرداد
محمدصادقیاناولقبول15 مرداد
علی اکبرصائبیاولقبول15 مرداد
ساجدهصائبیاولقبول15 مرداد
مهدی یارصبوریاولقبول15 مرداد
فاطمه زهراصداقتی راداولقبول15 مرداد
امیر علیصدقیاولقبول15 مرداد
نورالهدیصدیقی لویهاولقبول15 مرداد
زینبصفریاولقبول15 مرداد
محمد رضاصمدیاولقبول15 مرداد
محمدضیاء توحیدیاولقبول15 مرداد
محمد صدراطالبیان مشهدیاولقبول15 مرداد
امیرعلیطالبیان مشهدیاولقبول15 مرداد
سیده نرگسطباطبایی یزدیاولقبول15 مرداد
حدیثهعباسیاولقبول15 مرداد
علیعبدی ده سرخاولقبول15 مرداد
سجادعطار جنت آبادیاولقبول15 مرداد
سید علیرضاعطائیاولقبول15 مرداد
آیداجعفرنیااولقبول۱۰ مرداد
سید محمد امینعلمداریاولقبول15 مرداد
فاطمهعلوی شریفاولقبول15 مرداد
مرتضی علیبهشتیاولقبول۱۰ مرداد
علیرضاغفاریاناولقبول15 مرداد
زهراغفوریان مداح هرویاولقبول15 مرداد
محمدحسینغلام زاده تدیناولقبول15 مرداد
محمد طاهاغلامزادهاولقبول15 مرداد
علیغوریانیاولقبول15 مرداد
اسماءفخار بهاریاولقبول15 مرداد
علیرضافرخنده نژاداولقبول15 مرداد
علی اصغرفردوسی مقدماولقبول15 مرداد
مصطفیفروتنیاولقبول15 مرداد
محمدعلیفکور علاقه بنداولقبول15 مرداد
رقیهفیضیاولقبول15 مرداد
مهدی یارقاسم پور مشهدیاولقبول15 مرداد
محمدقاسمیاولقبول15 مرداد
علیقاضی بیرجندیاولقبول15 مرداد
محیاقاضی بیرجندیاولقبول15 مرداد
محمدصدراقربانیاولقبول15 مرداد
فاطمهقنبریاولقبول15 مرداد
سید محمد طاهاکامیاباولقبول15 مرداد
علیرضاکرمانیاولقبول15 مرداد
علی رضاکهدوئیاولقبول15 مرداد
حامدکیقبادیاولقبول15 مرداد
حدیثهگلباری طرقیاولقبول15 مرداد
مهدیارمتصدی زرندیاولقبول15 مرداد
فاطمه زهرا مجلسی سعدالدیناولقبول15 مرداد
حسینمحجوریاولقبول15 مرداد
سبحانمحمد نیا حنائیاولقبول15 مرداد
محمد صدرامحمدیاولقبول15 مرداد
سید محمد مهدیمطلبیاولقبول15 مرداد
نازنین رقیه ساداتمظلومیاولقبول15 مرداد
محمدمعجونی گل خطمیاولقبول15 مرداد
سجادمکرم دوستاولقبول15 مرداد
فاطمهملکیاولقبول15 مرداد
سیدعلیمهدیزادهاولقبول15 مرداد
احمد رضامهماندوستاولقبول15 مرداد
محمدبلوچاولقبول۱۰ مرداد
ابوالفضلموساییاولقبول15 مرداد
امیرعلیناویاناولقبول15 مرداد
محمد امیننجاتی صالح خانیاولقبول15 مرداد
سید علینجفیاولقبول15 مرداد
سید علینجفیان رضویاولقبول15 مرداد
مطهرهنجمیاولقبول15 مرداد
نیمانصیرزادهاولقبول15 مرداد
محمدامیننوراللهیاولقبول15 مرداد
امیرحسیننیکخواولقبول15 مرداد
حانیهنیکخواولقبول15 مرداد
محدثههاتفی فارمداولقبول15 مرداد
سید مهدیهاشم زادهاولقبول15 مرداد
محمد ایلیاهاشم زاده سعادتاولقبول15 مرداد
محمدصالحهژبریاولقبول15 مرداد
فاطمههژبریاولقبول15 مرداد
طاهاوحدتی پوراولقبول15 مرداد
محمد حسامولی زادهاولقبول15 مرداد
زهرا بابازادهاول قبول15 مرداد
مطهره رسولیاول قبول15 مرداد
زینب ساداتتشکری سیداحمدیپنجمقبول15 مرداد
حجتچمنیپنجمقبول15 مرداد
زینبحامدی یکتاپنجمقبول15 مرداد
محمدپارسارجب زادهپنجمقبول15 مرداد
رضاساجدی نیاپنجمقبول15 مرداد
مهدیطیبیپنجمقبول15 مرداد
سید حسینعسگرزادهپنجمقبول15 مرداد
مهدیفرشتیانپنجمقبول15 مرداد
محمد صدراقاسمیان شیروانپنجمقبول15 مرداد
محمدطاهاکمپانیپنجمقبول15 مرداد
علیرضامالدارانپنجمقبول15 مرداد
محمدمنیری داودلیپنجمقبول15 مرداد
علیناصحیانپنجمقبول15 مرداد
طاهاناطقیپنجمقبول15 مرداد
محمدمیثمنیکپنجمقبول15 مرداد
امیرعلیاسماعیلیچهارمقبول15 مرداد
محمدحسینایزدی پیامچهارمقبول15 مرداد
علیرضابادپرچهارمقبول15 مرداد
سارا ساداتبحرالعلومی طباطباییچهارمقبول15 مرداد
محمد صدرابهاریچهارمقبول15 مرداد
فاطمه زهرابهشتیچهارمقبول15 مرداد
مهدی یارجابریچهارمقبول15 مرداد
محمدرضاحسامیچهارمقبول15 مرداد
زینب ساداتحسینی بنهنگیچهارمقبول15 مرداد
سید محمد هادیحسینی پویاچهارمقبول15 مرداد
محمد حسینخلیل زادهچهارمقبول15 مرداد
فاطمهدوستدارچهارمقبول15 مرداد
سیدمحمدمهدیطیرانیان حسینیچهارمقبول15 مرداد
امیرحسینعلیخانی گلهچهارمقبول15 مرداد
سیدمحمدجوادعمادیچهارمقبول15 مرداد
محمدمهدیمروی نساجچهارمقبول15 مرداد
امیرحسینمصباحچهارمقبول15 مرداد
محمدصادقمهدوی ارفعچهارمقبول15 مرداد
سید دانیالموسویچهارمقبول15 مرداد
سیده بیتاهاشمیچهارمقبول15 مرداد
زهرایزدان پورچهارمقبول15 مرداد
سیدعلیاحمدی موسویدهمقبول15 مرداد
مهدیامامیدهمقبول15 مرداد
حسینبختیاریدهمقبول15 مرداد
مهدیحسن زادهدهمقبول15 مرداد
امیرحسینحسینیدهمقبول15 مرداد
مهدیخسرویدهمقبول15 مرداد
رضاخوراکیاندهمقبول15 مرداد
محمدصادقسران شرقیدهمقبول15 مرداد
محمد مهدیسریدهمقبول15 مرداد
یوسفعباسی مقدمدهمقبول15 مرداد
محمد حسینفاضلدهمقبول15 مرداد
اشکانقاین زیدهمقبول15 مرداد
امیر محمدکرمانیدهمقبول15 مرداد
محمدگلکاردهمقبول15 مرداد
امیرحسینمرادیدهمقبول15 مرداد
امیرحسینمشهدیزادهدهمقبول15 مرداد
محمدملكوتيدهمقبول15 مرداد
علینظریاندهمقبول15 مرداد
امیرحسیننعمتی یزدیدهمقبول15 مرداد
رضایزدانیدهمقبول15 مرداد
محمدجوادایمنیدومقبول15 مرداد
حسینپارسایی راددومقبول15 مرداد
زهراپورمفتحدومقبول15 مرداد
امیرعلیثابتی شیخدومقبول15 مرداد
مهدیجلالیدومقبول15 مرداد
امیرحسینحامی چاهکدومقبول15 مرداد
سید احمدرضاخیرسادات محمدآبادیدومقبول15 مرداد
امیر محمدچنارانیاولقبول۱۰ مرداد
محمدطاهادبیریدومقبول15 مرداد
زینب دست پروریدومقبول15 مرداد
سیده نازنین زهرارحمانیدومقبول15 مرداد
امیر حسینرستمیدومقبول15 مرداد
محمدرشیدپوردومقبول15 مرداد
امیرعلیزمانیدومقبول15 مرداد
امیرمحمدزمانیدومقبول15 مرداد
فاطمه زهراسالاری کامروددومقبول15 مرداد
فاطمه ساداتسیدیدومقبول15 مرداد
محمدطاهاسیفیدومقبول15 مرداد
محمد جوادشارعی بیلندیدومقبول15 مرداد
علیصداقت شاندیزدومقبول15 مرداد
محمد طاهاعزیزیدومقبول15 مرداد
محمدفوادعلی مهدیدومقبول15 مرداد
فاطمهعلیپوردومقبول15 مرداد
محمدعلیجانیدومقبول15 مرداد
علیغلامیدومقبول15 مرداد
علیفدائیدومقبول15 مرداد
امیر علیقدردومقبول15 مرداد
سید علیکاشفدومقبول15 مرداد
سیدمحمدحسینکلانتریدومقبول15 مرداد
ابوالفضلمردان پوردومقبول15 مرداد
الیاسمظلومیدومقبول15 مرداد
سیداباالفضل هاشم زادههاشم زادهدومقبول15 مرداد
محمد حسینوظیفهدومقبول15 مرداد
سید محمدطاهاایزدی یزدان آبادیاولقبول۱۰ مرداد
محمد حسینبرادران اکبرزادهاولقبول۱۰ مرداد
مائدهدبیریسومقبول15 مرداد
زینبدهقانسومقبول15 مرداد
علیریاحیسومقبول15 مرداد
سید علیسعیدی گلپایگانیسومقبول15 مرداد
رقیهشمسائیسومقبول15 مرداد
مجیدعرفانیان صداقتسومقبول15 مرداد
زینبغفوری منشسومقبول15 مرداد
محمد طاهاکاشفی نیاسومقبول15 مرداد
فاطمه گلکار سومقبول15 مرداد
فاطمه زهرامختاریسومقبول15 مرداد
مطهرهوکیلیسومقبول15 مرداد
سید امیر علیتقی زاده باباییششمقبول15 مرداد
محمدحسینحسینی نژاد کاریزعمرششمقبول15 مرداد
محمدحسیندوزنده خراسانیششمقبول15 مرداد
سیدمحمدسجادی زادهششمقبول15 مرداد
سیدمحمدحسینطیرانیان حسینیششمقبول15 مرداد
محمدصادقعطارجنت آبادیششمقبول15 مرداد
سیدحسینعلیزادهششمقبول15 مرداد
مهدیارفیاضیانششمقبول15 مرداد
علیرضانصیریششمقبول15 مرداد
علیرضانعیمینهمقبول15 مرداد
حسینبختیاریهشتمقبول15 مرداد
علیصمیمیهشتمقبول15 مرداد
محمدعلیعظیمیهشتمقبول15 مرداد
محمدمهرمشهدیهشتمقبول15 مرداد
محمد رضااسداللهی قشقاییهفتمقبول15 مرداد
محمدعلیاسدی مشیزیهفتمقبول15 مرداد
ابوالفضلاسماعیل نژادهفتمقبول15 مرداد
بنیامیناکبرزادههفتمقبول15 مرداد
محمدمهدیآقاجانیهفتمقبول15 مرداد
محمد جوادبهاریهفتمقبول15 مرداد
محمدرضاپاک روحهفتمقبول15 مرداد
مصطفیپاک سیماهفتمقبول15 مرداد
عارفپورولیانهفتمقبول15 مرداد
علیجعفرزادههفتمقبول15 مرداد
علیحاجی ابوالقاسمهفتمقبول15 مرداد
یونسحجازیهفتمقبول15 مرداد
سیدامیرمحمدحسن زادههفتمقبول15 مرداد
سهیلحسن نیا بدرآبادهفتمقبول15 مرداد
علیرضاخرمیهفتمقبول15 مرداد
محمدعلیخزاعیهفتمقبول15 مرداد
ابوالفضلخیریهفتمقبول15 مرداد
امیر علیدن یارهفتمقبول15 مرداد
امیرعلیدهقانهفتمقبول15 مرداد
امیرمحمدرضاییهفتمقبول15 مرداد
امیررضارضائیهفتمقبول15 مرداد
حامدرودباریهفتمقبول15 مرداد
سید مرتضیزمانیان کشفیهفتمقبول15 مرداد
رضاساطانی نیاهفتمقبول15 مرداد
عرفانسحرخیزهفتمقبول15 مرداد
محمد صادقشریعتی نژادهفتمقبول15 مرداد
صالحشیخیهفتمقبول15 مرداد
مهدیارصادقیهفتمقبول15 مرداد
حسینصالحیهفتمقبول15 مرداد
سبحانصباغیانهفتمقبول15 مرداد
میثمضابطیهفتمقبول15 مرداد
محمد حسینطهماسبیهفتمقبول15 مرداد
امیرحسینعباسیانهفتمقبول15 مرداد
محمدصادقعلیرضاییهفتمقبول15 مرداد
حسینغضنفریهفتمقبول15 مرداد
محمد مهدیفتحیهفتمقبول15 مرداد
محمد امینفضلی دهسرخهفتمقبول15 مرداد
علیقلی پورهفتمقبول15 مرداد
امیرحسینکاظمیهفتمقبول15 مرداد
امیرحسینمتین فرهفتمقبول15 مرداد
محمدمهدیمحمدزاده بالندریهفتمقبول15 مرداد
علیمحمدیهفتمقبول15 مرداد
حسينملكوتيهفتمقبول15 مرداد
امیرحسینملوندیهفتمقبول15 مرداد
سید احسانموسویهفتمقبول15 مرداد
امیرعباسناویانهفتمقبول15 مرداد
مهدینجاتی یزدی زادههفتمقبول15 مرداد
محمدحسامنوروزی حسین پورهفتمقبول15 مرداد
سید یونسهاشمیهفتمقبول15 مرداد
علیرضاهنرپیشههفتمقبول15 مرداد
امیررضاوحدتی پورهفتمقبول15 مرداد
حسینیزدان شناس خورهفتمقبول15 مرداد
محمدطاهاطهرانیدومقبول 15 مرداد
علیرضامحمدیان گلشیخسومقبول 15 مرداد
یاسینبیهودی کاخکیسومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
علیحیدریسومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محمد مهدیحزب الهیهفتمقبول15 مرداد
سید حسینطباطبایی نژادهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
سیدمحمدجوادعمادیچهارمقبول15 مرداد
محمدابراهیم زادهنهمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
سید مهدیساغروانیهشتمقبول15 مرداد
سید امیر مهدیصاحبکار خراسانیهفتمآزمون -
امیرعلیعبدیهفتمقبول15 مرداد
علیقنبریهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
محمد مرصادعطایی زادههفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
علیعلی محمدینهمآزمون -
محمد حسینمحسنی مقدمهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
عرفانکمالی خرمهفتمقبول15 مرداد
محمدیزدان شناس خورهشتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
حسام الدینعیسی زادههشتمقبول20مرداد
رضاشهیدی بیرزنگیهفتمقبول20مرداد
محمدرضاشیخ الاسلامینهمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
سید امیرمهدیموسوی علی آبادیهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
عارفهمحمدی طاهریپنجمقبول20مرداد
سنارضا زادگان طوسیششمقبول20مرداد
فاطمهجاودانی پورششمقبول20مرداد
امیر علی احتشامیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت -
متینالله یاریدهمقبول22مرداد
علیعنایتی راددهمقبول22مرداد
متینالله یاریدهمقبول22مرداد
علیعنایتی راددهمقبول22مرداد

در صورتی که نام فرزند شما جزو قبول شدگان می باشد.برای ثبت نام غیر حضوری کلیک کنید.