نتیجه پذیرش دانش‌آموزان در مدرسه رهروان شهید

با تشکر از شما که مدرسه شهید برونسی را برای تحصیل سال آینده فرزندتان برگزیدید؛ توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنیم:

توضیحات بسیار مهم:

الف- متأسفانه به دلیل محدودیت در ظرفیت مدرسه، تعداد زیاد متقاضی ثبت‌نام و نیز عدم کسب حد نصاب لازم، در سال تحصیلی آینده نمی‌توانیم در خدمت دانش‌آموزنی که وضعیتشان «عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت» درج شده، باشیم؛ که ضمن تشکر از ایشان به دلیل انتخاب مدرسه شهید برونسی، در مقاطع مختلف زندگی، برایشان آرزوی موفقیت داریم.

ج- در صورت انصراف قبول‌شدگان یا افزایش ظرفیت مدرسه، با افرادی که وضعیتشان «ذخیره» درج شده، تماس گرفته خواهد شد، اما مدرسه تعهدی نسبت به پذیرش و ثبت نام ایشان ندارد.

د- والدین دانش‌آموزانی که «قبول» شده‌اند، لازم است طی مهلت درج شده در جلو نامشان مطابق جدول زیر جهت ثبت‌نام و انجام امور شهریه مراجعه کنند(یا برای پرداخت غیر حضوری کلیک کنید). با توجه به کثرت متقاضیان ثبت نام، در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر از افراد ذخیره جایگزین خواهد شد.


مدیریت مدرسه رهروان شهید

در صورتی که فرزند شما جزو قبول شدگان لیست ذیل می باشد.برای ثبت نام غیر حضوری کلیک کنید.
نام نام خانوادگیمتقاضی ثبت نام در پایه نتیجه مصاحبه                
مرتضی تقی پور پنجم قبول
حسین نورآبادیسومذخیره
علیمجیدی پوراولذخیره
علی طاهریهفتمذخیره
علیرضانامدار گل ختمیچهارمذخیره
علیرضا بخشی الیاتواولذخیره
محمدذهیر وفاداراولذخیره
محمدپاک فطرت عطاراولذخیره
محمد طاهاصالحیهفتمذخیره
محمدجوادسالارآبادیاولذخیره
محمدحسین مقیمی چاهکاولذخیره
محمدحسین جعفریدومذخیره
موعودحسن دوستاولذخیره
مهدیمجیدی پوراولذخیره
مهدیار شمسائیسومذخیره
محمدعلیمحمدیاولذخیره
محمد طهفیضیاولذخیره
امیرحسین دری مشهدی چهارم قبول
ابوالفضلفیروزیاولقبول
ابوالفضلخزاعیهفتمقبول
ابوالفضلمیرزاییاولقبول
ابوالفضلجعفریهفتمقبول
ابوالفضلحیدریهفتمقبول
ابوالفضل داودیهفتمقبول
ابوالفضل آذری پوراولقبول
ابوالفضل میرزائی بکاولیهفتمقبول
ابوالفضل حامدی یکتااولقبول
احمدرضاشیرزادهسومقبول
احمدرضاخلوصیاولقبول
اشکانقاین زییازدهمقبول
امیرحسینزاهدی نوقابی چهارمقبول
امیرحسینطالبیان مشهدیاولقبول
امیرحسینچهره گشاهفتمقبول
امیررضاساجدی رشتخواراولقبول
امیرعلیغلامحسینیاولقبول
امیرعلیابریشم چیهفتمقبول
امیرعلیعلی اکبرزادههفتمقبول
امیرعلیقدمیاریاولقبول
امیرعلیبیدادهفتمقبول
ایمانمسعودیچهارمقبول
پارسا صادقیچهارمقبول
پارسا ترابیهفتمقبول
حانیه ساداتمیرزائي چهارمقبول
حدیثهصدفیاولقبول
حسن رخشانیاولقبول
حسینلعلیانیهفتمقبول
حسینلعلیانیهفتمقبول
حنانهعرب بافرانیاولقبول
دانیال مسرتهفتمقبول
دانیال سپهری حسن نیاهفتمقبول
دینا نامیاولقبول
رقیهاحمد ابادیاولقبول
زهرایعقوب علیزادهاولقبول
زهراقاسمیپنجم قبول
زهراشکریاولقبول
زهراوطنخواهپنجم قبول
زهرا ناطقیاولقبول
زهرا ساداتراجیپنجم قبول
زینبمشهدیاولقبول
سجاد یزدانیاولقبول
سجاد سلطان زادهاولقبول
سید احمدرضاسادات محمسومقبول
سید امیرعباسموسوی پوراولقبول
سید امیرعباسخانیان موسویدهم قبول
سید امیرعلیخانیان موسویاولقبول
سید حسنعلمداریاولقبول
سید محمد هاشمیاولقبول
سید محمد سجاد توکلی نژاد اولقبول
سید محمد طه حسینیاولقبول
سید محمد عباس حسینی جاویداولقبول
سید محمد مهدیاتابکی شریعتیهفتمقبول
سیدعلیجاودانی چهارمقبول
سیدعلی اکبر صفدریهفتمقبول
سیدمحمدرضاکفشداراولقبول
سیدمحمدطهمرتضویاولقبول
سینا معصومیهفتمقبول
سینا خیاط زاده ایرانیهفتمقبول
عرشیاهراتیاولقبول
علییوسف پوراولقبول
علیاکبری پور کوچک علیاولقبول
علیهادی منشاولقبول
علیامینیاولقبول
علیمهدیزاده پراپریاولقبول
علیعلائینهمقبول
علی کرمیهفتمقبول
علی اکبرقاسمیچهارمقبول
علیرضادهقانیاولقبول
علیرضامهربانسومقبول
علیرضا دری مشهدیاولقبول
علیرضا بهروزهفتمقبول
عماداحمدی محصلاولقبول
فاطمهعبداللهیدومقبول
فاطمهگلیانیاولقبول
فاطمهرضاییچهارمقبول
فاطمهگلیانیاولقبول
فاطمهعرب بافرانیاولقبول
فاطمهمیرزائی صفی آباداولقبول
فاطمهساریاولقبول
فاطمهعمرانیاولقبول
فاطمه طیبیاولقبول
فاطمه اکبری پور کوچک علیاولقبول
فاطمه شاپوری مقدماولقبول
فاطمه اسکندریان اولقبول
فاطمه حسناعفتی کرمانچهارمقبول
فاطمه زهرارحمت پوراولقبول
فاطمه زهرانوری بایگیسومقبول
فاطمه معصومه فیض آبادیاولقبول
فرزادهوشمنداولقبول
فرشتهحسین زادهدومقبول
کوثربرزگراولقبول
کوثروطنخواهاولقبول
متین حکم آبادیچهارمقبول
محدثهحسین زاده چهارمقبول
محدثه حسین زادهچهارمقبول
محمدفرشتیانپیش دبستانیقبول
محمدعالیاولقبول
محمدصادق نیکاولقبول
محمدفاریابی زادهاولقبول
محمدرحیمیهفتمقبول
محمد غفوریان یاورپناهاولقبول
محمد امینخادمهفتمقبول
محمد جواد توانا کرمانیاولقبول
محمد جواد چوپانیپنجم قبول
محمد حسنرزمیسومقبول
محمد حسنمحمودیهفتمقبول
محمد حسینحسین زاده عیش آبادیاولقبول
محمد حسیناسبقیهفتمقبول
محمد سجادتفقدیدومقبول
محمد طهعابدیاولقبول
محمد طهکلادی شوفراولقبول
محمد طه شهسواراولقبول
محمد مهدیمولادادیاولقبول
محمد مهدیکریمیهفتمقبول
محمد مهدیارعلیپور مهدی آبادیاولقبول
محمد هادیبرزگراولقبول
محمدامینسهمی حصاریدومقبول
محمدجوادقاسمیاولقبول
محمدجوادعفتی کرماناولقبول
محمدحسین تفقدیچهارمقبول
محمدحسین اعتماداولقبول
محمدحسین شیبانی نوقابیاولقبول
محمدحسین حسین پوراولقبول
محمدصادق گلیانیچهارمقبول
محمدصادقصادق راداولقبول
محمدصالحالهی پارساپنجم قبول
محمدصدرارضایی وفااولقبول
محمدطاهافاضلاولقبول
محمدطه مروجیهفتمقبول
محمدعلیخورشیدیاولقبول
محمدمصطفیکمایستانیاولقبول
محمدمعینخورشیدیاولقبول
محمدمهدیپردل چهارمقبول
محمدمهدیپورمحمدیدهم قبول
محمدمهدی کریمیاندهم قبول
محمدمهدی حسینیانپنجم قبول
محمدیاسین صدیقیاولقبول
محیا باغشنیاولقبول
محیا شیرزاییاولقبول
مه یاسطالبیان مشهدیاولقبول
مه یاسنجفیاولقبول
مهدیفرهادیچهارمقبول
مهدیدهستانیپنجم قبول
مهدی یار جابریپنجم قبول
نوالهدیصدیقی لویهاولقبول
هلیاعصمتی ششمقبول
محمد تحیری نهمقبول
علیرضا جاویدیانهفتمقبول
محمد یونسعبداللهیهفتمقبول
محمد صادقنظریهفتمقبول
حسین علیزادههفتمقبول
طاهاغلامی کته تلخپنجم قبول
سید امیر مهدیسیدی فردپنجم قبول
ابوالفضل غلامی ششمقبول
حمید رضاسروریپنجم قبول
فاطمهزحمتکشاولقبول
معصومه ساداتتوانااولقبول
محدثهزحمتکشچهارمقبول
هدیمحمدیاولقبول
حسنا ساداتجعفریاولقبول
نازنین زهرارادمنشسومقبول
علیرضا قالیشویاناولقبول
حسین فضایل اصغرزادهاولقبول
محمدامینسناوندیاولقبول
محمدصادقرجبیاولقبول
محمدصادقبسکابادیاولقبول
امیرعلیپهلوان مزاراولقبول
محمدامین پایاباولقبول
سجاد قاسمیاولقبول
حسین قاسمیاولقبول
محمدجواد براتیاولقبول
محمدعمادابراهیم زاده اسفیوخیاولقبول
روح الامینششکلانیدومقبول
علیرضا چوپانیاولقبول
احمدرضااللهی زادهسومقبول
حامداللهی زادهاولقبول
مجتبی کشوری خوردومقبول
سلمانمهدوی خواهاولقبول
حسینعزتیاناولقبول
سید محمدیوسفمیرچاوشیاولقبول
فاطمهمهدوی ارفعاولقبول
پروینهمتیاولقبول
فاطمهعنایتی راددومقبول
بهارحکم آبادیاولقبول
نرگسمهدوی آزاداولقبول
محمد مهدیحنائی کاشانیاولقبول
علیلاریچهاولقبول
محمد حسندرفشاناولقبول
امیررضاچارقچیاناولقبول
محمد حسین هاشمیاناولقبول
علیرضا رهنورداولقبول
محمد طهطالبی اولقبول
محمد طهمحمدیاولقبول
محمد مهدیارنیک بختسومقبول
علیترابی اردکانیدومقبول
امیدرضاترکاشونددهم قبول
پویاغنیمت داندهم قبول
ابوالفضلسپهری وحدتییازدهمقبول
علیرضازنده دلششمقبول
فرهادمخیرانپنجم قبول
صادقاسکندریان پنجم قبول
ابوالفضل صالحیان نژادهفتمقبول
سید علیرضااخلاقیهفتمقبول
مبینمیرزاویهفتمقبول
محمد مهدییاوریهفتمقبول
امیر حسین اکبری اره کمراولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
امیرمهدیرضاییهفتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
حنانهدشت بیاضیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
زینبکشوری خوراولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سید آرتینحسینیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
علیرضارجبی اول قصراولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
فاطمهوطن خواهاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمد صادق نوریاناولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمد طهدائمی زحمتیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمد علیکریمیچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدصادقنوریاناولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدطاهاصفدریاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
محمدایلیافرزادچهارمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
بهدادحاتمیدومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
زینبرهنورداولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
سید علی اکبرحسینیاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
داریوشمخیرانسومعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
طهرضاییاولعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت
صالحجمالیانهشتمعدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت

در صورتی که نام فرزند شما جزو قبول شدگان می باشد.برای ثبت نام غیر حضوری کلیک کنید.
ارتباط با ما