ارتباط با مدرسه

ساختمان اداری مجتمع آموزشی شهید برونسی:

آدرس: مشهد، امام رضا ۳۳، دارخوین ۷، پلاک ۷۱/۱ - تلفن: ۳۱۸۸۴ - ۰۵۱

دبستان دخترانه دوره اول و دوم:

آدرس: مشهد، امام رضا ۳۷، نبش چهارراه اول - تلفن: ۳۸۵۹۷۰۹۲ - ۰۵۱

دبستان پسرانه دوره اول:

آدرس: مشهد، امام رضا ۴۲، پلاک ۳۳ - تلفن: ۳۸۵۱۸۲۱۳ - ۰۵۱

دبستان پسرانه دوره دوم:

آدرس: مشهد، امام رضا ۴۷، پلاک ۱۰۹ - تلفن: ۳۸۵۲۰۵۲۶ - ۰۵۱

دبیرستان پسرانه دوره اول و دوم:

آدرس: مشهد، امام رضا ۳۱، پلاک ۳۷ - تلفن: ۳۸۵۸۰۲۶۴ - ۰۵۱

مدرسه علمیه شهید برونسی:

آدرس: مشهد، شارستان، نبش شهید حسنی کارگر ۲ - تلفن: ۳۳۶۹۴۱۹۷ - ۰۵۱

فرم ارتباط با ما