ساختمان اداری مجتمع آموزشی شهید برونسی:

آدرس: مشهد، امام رضا ۳1، پلاک 37 - تلفن: ۳۱۸۸۴ - ۰۵۱

دبستان دخترانه دوره اول و دوم:

آدرس: مشهد، امام رضا ۳۷، نبش چهارراه اول - تلفن: 31884 - ۰۵۱،

داخلی مدیریت: ۱۱۱، داخلی معاون انضباطی: ۱۱۲

دبستان پسرانه دوره اول:

آدرس: مشهد، امام رضا ۴۲، پلاک ۳۳ - تلفن: 31884 - ۰۵۱،

داخلی مدیریت: 151، داخلی معاون انضباطی: ۱۵۲

دبستان پسرانه دوره دوم:

آدرس: مشهد، امام رضا ۴۷، پلاک ۱۰۹ - تلفن: 31884 - ۰۵۱،

داخلی مدیریت: 211، داخلی معاون انضباطی: ۲۱۲

دبیرستان پسرانه دوره اول:

آدرس: مشهد، نواب صفوی 9، شهید حسنی کارگر 4، عامل ۷ - تلفن: 31884 - ۰۵۱،

داخلی مدیریت: 311، داخلی معاون انضباطی: 312

دبیرستان پسرانه دوره دوم:

آدرس: مشهد، امام رضا ۳۱، پلاک ۳۷ - تلفن: 31884 - ۰۵۱،

داخلی مدیریت: 511، داخلی معاون انضباطی: 517

مدرسه علمیه شهید برونسی:

آدرس: مشهد، شارستان، نبش شهید حسنی کارگر ۲ - تلفن: 31884 - ۰۵۱،

داخلی مدیریت: 711، داخلی معاون آموزش: 712

فرم ارتباط با ما

    ارتباط با ما